پوستر 254 کار تیمی

بزرگ ترین اشتباه تخصصی مدیران عامل و مدیران منابع انسانی در تیم سازی ، تمرکز بر استفاده از نتایج آزمون های روانشناسانه است.این آزمون ها توان تیم سازی ندارند.   […]