بایگانی برچسب: s

پوستر ۳۱۱ کار تیمی

الشارو و همکاران ، ۲۰۱۶

سازمان ها روز به روز تیم محورتر می شوند وتیم های اثربخش عامل حیاتی برای سازمان های موفق محسوب می شوند.

team work 311