شناسایی نقش محیط های تجاری و راهبری های نوآورانه در تحقق عملکرد بهینه کسب و کار ( مورد مطالعه : شرکت های نسته بندی مواد غذایی شهر تهران)

چکیده: پژوهش حاضر با هدف شناسایی نقش محيط‌‎هاي تجاري و راهبردهاي نوآورانه در تحقق عملکرد بهینه کسب و کار (مورد مطالعه: شركت‌هاي بسته بندي مواد غذايي شهر تهران) انجام شد. […]