بایگانی برچسب: s

بررسی تاثیر مکانیسمهای حاکمیت شرکتی بر مدیریت سود و میزان نقد شوندگی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴

چکیده:

هدف اصلی این تحقیق « بررسی تأثیر مکانیسم های حاکمیت شرکتی بر مدیریت سود و میزان نقدشوندگی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹ بود که در این راستا مکانیسم های حاکمیت شرکتی (مالکیت نهادی، مالکیت مدیریتی، تخصص مالی هیئت مدیره و درصد اعضای غیرموظف هیئت مدیره) به عنوان متغیرهای مستقل مدیریت سود و میزان نقدشوندگی نیز به عنوان متغیر وابسته می باشند. اندازه شرکت نیز به عنوان متغیر کنترل می باشد. نمونه اماری تحقیق ۹۱ شرکت بورسی می باشد. روش گردآوری اطلاعات از روش کتابخانه ای و اسنادکاوی صورتهای مالی می باشد. روش آماری مورد استفاده در این پژوهش روش رگرسیون چندگانه است.

نتایج تحقیق نشان داد مکانیسم های حاکمیت شرکتی (مالکیت نهادی، مالکیت مدیریتی، تخصص مالی هیئت مدیره و درصد اعضای غیرموظف هیئت مدیره) بر مدیریت سود تأثیر معکوس و معناداری دارند. مالکیت مدیریتی و تخصص مالی هیئت مدیره بر میزان نقدشوندگی سهام تأثیر معکوس و معناداری دارند. مالکیت نهادی و درصد اعضای غیرموظف هیئت مدیره بر میزان نقدشوندگی سهام تأثیر مستقیم و معناداری دارند.

Abstract:
The main purpose of this study, “The Effect on earnings management mechanisms of corporate governance and liquidity in listed companies in Tehran Stock Exchange during the years 1390 to 1394,” which in this context, corporate governance mechanisms (institutional ownership, managerial ownership, financial expertise and the percentage of non-executive board members of the board of Directors) as independent variables profit and liquidity management as well as their dependent variable. As well as the control variable is the size of the company.
The sample is 91-stock Company. Data collection method is library and financial statements. Multiple regressions are a statistical method used in this study.

The results showed that corporate governance mechanisms (institutional ownership, managerial ownership, financial expertise of the Board and the percentage of non-executive members of the board) have a significant adverse impact on earnings management. Property management and financial expertise of the Board have a significant adverse impact on the liquidity of the stock. Institutional ownership and percentage of non-executive board members have a direct and significant impact on the liquidity of the stock.

 

تعیین اثر اندازه و اهرم مالی بر ریسک پذیری بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

چکیده:

هدف اصلی تحقیق تعیین اثر اندازه بانک و اهرم مالی بر ریسک پذیری بانکهای پذیرفته­شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴» می باشد. ریسک اعتباری به عنوان متغیر وابسته و اندازه بانک و اهرم مالی به عنوان متغیرهای مستقل می باشند. نسبت کیوتوبین، مالکیت نهادی، نسبت اعضای غیرموظف هیئت مدیره، مالکیت مدیریتی، ریسک سیستماتیک و فرصتهای رشد نیز به عنوان متغیرهای کنترل می باشند. نمونه آماری تحقیق ۱۷ بانک می باشد. روش پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی با رویکرد کاربردی می باشد. روش گردآوری اطلاعات در بخش مبانی نظری از روش کتابخانه ای و در بخش آزمون فرضیات از روش اسنادکاوی صورتهای مالی می باشد. روش آزمون فرضیات از روش همبستگی و رگرسیون چندگانه است.

نتایج تحقیق نشان داد اندازه بانک تأثیر معکوس و معناداری بر ریسک پذیری یانکها دارد. اهرم مالی تأثیر مستقیم و معناداری بر ریسک پذیری بانکها دارد. نتایج مربوط به متغیرهای کنترلی نشان داد نسبت کیوتوبین، مالکیت نهادی، نسبت اعضای غیرموظف هیئت مدیره و مالکیت مدیریتی تأثیر معکوس و معناداری بر ریسک پذیری بانکها دارند و ریسک سیستماتیک تأثیر مستقیم و معناداری بر ریسک پذیری بانک دارد.

Abstract:

The main purpose of this study is survey the effect of size of banks and financial leverage on risk-taking banks listed in Tehran Stock Exchange during the years 1390 to 1394 “. Credit risk as the dependent variable and the independent variables are the size of banks and financial leverage. Tobin’s Q, institutional ownership, the proportion of non-executive board, management ownership, systematic risk and growth opportunities as well as variables controlled. Sample of research include 17 banks.

The study was a descriptive correlational with applied approach. Methods of data collections are library method in theoretical basis and financial statements in test hypothesis. Methods of test hypotheses are correlation and multiple regressions.

The results showed size of banks has significant adverse impact on bank risk. Financial leverage and significant direct effect on risk-taking is the Yankees. The results of the control variables show that Tobin’s Q ratio, institutional ownership, the proportion of non-executive members of the board and management ownership have significant adverse impact on banks’ risk and systemic risk has significant direct impact on the bank risk.