جشنواره ایران خلاق

گروه توسعه کار تیمی ایرانیان به عنوان حامی معنوی اولین دوره جشنواره ملی ایران خلاق اقدام به معرفی این جشنواره نموده است :