پوستر ۲۳۷ کار تیمی

در کار تیمی ، هیچ کس نمی تواند از بار مسئولیت ، شانه خالی کند.

team work