پوستر ۲۹۹ کار تیمی

نتیجه تحقیق احدی نژاد و همکاران، ۱۳۹۴

ادراک بی عدالتی اثرات مخربی بر روحیه کار جمعی(تیمی) دارد، زیرا اهتمام نیروی انسانی و انگیزش کارکنان را تحت تاثیر قرار می دهد.
team work-299

پوستر ۱۷۹ کار تیمی

کار در شرایط تیمی ایجاد می‌کند از “تصمیم‌گیری براساس کتاب” خارج شده و از دستورالعمل‌ها فاصله بگیریم. مواقعی هست که تیم نیازمند اقدامات فوری است و رهبر تیم ناگزیر است از روال رسمی خارج شده و بعضی دستورالعمل‌ها را مستقیم صادر کند که به طور طبیعی تحت مدل عملیاتی سازمان انجام نمی‌شود.

گروز برگ، بوریس و همکاران «باید از هر جایی رهبری کرد» شهلا برجعلی لو، مجله گزیده مدیریت ، شماره ۱۱۴ ، بهمن ۱۳۸۹٫

جملات کار تیمی