پوستر ۲۶۵ کار تیمی

یک خواسته طبیعی انسان تعلق داشتن و مرتبط بودن با سایر انسان هایی است که با آنها دارای ارزش ها و علایق مشترک است. انسان ها در مجامع و گروه های گوناگون مشارکت می کنند به این خاطر که علاقه مند هستند به چیزی و یا جایی تعلق داشته باشند و دلشان می خواهد که با افراد دیگری که علایق مشترکی با آنها دارند نزدیک باشند .

هیرم اسمیت « مدیــــــریت برخــــــود » حافظ کمال هدایت (مترجم) فـــــــــــــــــرا، چهارم، بهار ۸۷، ص ۱۱۷- ۱۱۸

team work-265