پوستر ۳۱۰ کار تیمی

در یک جامعه ژاپنی مسئولیت‌های فرد برای کاری که به عهده دارد کاملاً مشخص و تعریف شده نیست و تمامی یک بخش یا اداره برای رسیدن به یک هدف یا انجام یک کار معین به صورت یک واحد کار می‌کنند .

سهراب ستوده« سامورایی های اقتصادی » نشر رامین، اول، ۱۳۷۴،ص ۱۱۷

team work 310