بایگانی برچسب: s

پوستر ۲۱۲ کار تیمی

قالب سازماندهی، باید تیم های کوچک باشد. جف بزوس بنیان گذار آمازون دات کام توصیه می کند تا تیم ها آنقدر کوچک باشند که دو پیتزا سیرشان بکند. تیم های کوچک بهتر نتیجه می گیرند، زیرا کم تر فرصت سیاسی کاری و توجه به اینکه امتیاز به کی خواهد رسید را دارند. این گونه تیم ها همانند اعضای یک خانواده عمل می کنند. ممکن است که با هم به چالش وبگومگو نیز بپردازند. ولی در انتهای کار، به تفاهم می رسند. با افزایش میزان تقاضا، تیم های کوچک رشد و گسترش می یابند. این امر مشکل آفرین نیست به شرطی تیم های بزرگ شده، مانع پیدایش و فعالیت تیم های کوچک نو پایی نشوند که مشغول ابداع و طراحی فراورده های ناب وتازه هستند. در آن مرحله، سازمان به هر دو گونه تیم نیاز دارد.

team work212