پایان تعطیلات نوروزی

در مدیریت آموخته ام که پیش از هر رویدادی “‌پیش بینی ” و “‌برنامه ریزی”‌ کنم و پس از آن “‌ارزیابی ” . مدیریت زمان هم به طبع مدیریت بودنش […]