بایگانی برچسب: s

فرایند آموزش – گریفیث و ویلیامز

گریفیث و ویلیامز[۱]( ۱۹۹۳ ) آموزش و توسعه منابع انسانی را از منظر پروژه ای نگریسته و اشاره نموده اند که می‌توان آموزش و نیز هر یک از زیر بخش‌های آن را به صورت یک پروژه تعریف و اجرا نمود .[۱] Griffiths and Williams