سفر به طالقان – سلطانیه ۴ – تزئینات داخلی گنبد

تزئینات داخلی گنبد ، که به هیچ عنوان کاربری مسکونی یا حکومتی نداشته است ، در دو مرحله انجام می‌شود .


ادامه خواندن “سفر به طالقان – سلطانیه ۴ – تزئینات داخلی گنبد”