بایگانی برچسب: s

تأثیر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بر استراتژی‌های سرمایه‌گذاری در شهرداری‌های درجه ۸ کشور

چکیده

سیاست‌های اقتصاد مقاومتی فرصتی مناسب برای استفاده نهادهای نیمه‌دولتی و خدماتی مانند شهرداری‌ها برای ایجاد سازوکارهای سرمایه‌گذاری و به دست آوردن درآمدهای پایدار از طریق استفاده از همه ظرفیت‌های موجود ، اعم از نیروی انسانی ، ظرفیت‌های علمی و توان مالی کشور ، می‌باشد.

امروزه شهرداری‌های شهرهای کوچک و کمتر توسعه‌یافته به دلیل کاهش درآمدهای ناپایدار مانند عوارض و کمک‌های دولتی ، هرچه بیشتر نیازمند اصلاح ساختار و استراتژی‌های سرمایه‌گذاری برای نیل به ایجاد درآمد پایدار برای توسعه شهری می‌باشند .

ظرفیت‌های موجود در شبکه بانکی ، مؤسسات مالی ، دستگاه‌های دولتی و بیش از همه ظرفیت علمی و نیروی انسانی و مشارکت همگانی از یک‌سو و نیاز شهرهای کوچک به آبادی و فعالیت‌های عمرانی و خدماتی که ماهیت درآمدزایی دارند ، از سوی دیگر می‌تواند برای شهرداری‌های شهرهای کمتر توسعه‌یافته کارگشا باشد.

می‌توان با عزم ملی و کار جهادی ، حمایت از کار و سرمایه ایرانی ، تولید ملی و ایجاد حماسه سیاسی و اقتصادی ، هم‌دلی و هم‌زبانی دولت و مردم ، در اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل نمود.

در این مطالعه ابتدا با بررسی و شناخت دقیق ابعاد سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ، زوایای مختلف آن بیان گردیده است و سپس استراتژی‌های سرمایه‌گذاری در شهرداری‌های درجه ۸ کشور بررسی و نهایتاً میزان تأثیر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بر استراتژی‌های سرمایه‌گذاری شهرداری‌های درجه ۸ کشور از طریق توزیع پرسشنامه بین شهرداران ، مدیران شهری و کارشناسان مربوطه و تجزیه‌وتحلیل آماری نتایج آن ، بررسی گردیده است و در پایان ضمن نتیجه‌گیری ، پیشنهاد‌هایی برای انجام تحقیقات دیگر ارائه‌شده است.

کلمات کلیدی : سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ، استراتژی‌های سرمایه‌گذاری ، شهرداری‌های درجه ۸ کشور، سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی ، توسعه شهری

 

Summary: Resistance economic policies an opportunity to use semi-public institutions and municipalities to provide services such as investment mechanisms and obtain sustainable revenues through the use of existing capacities, including human resources, financial capabilities and scientific potential of the country, was studied

Today, small towns and less developed municipalities such as unstable due to lower revenues and the effects of government assistance, more will require structural reforms and investment strategies to achieve sustainable urban development are to create income. Capacity on the network, banks, financial institutions, government agencies and above all scientific capacity and human resources and public participation on the one hand and the need to towns and small cities development activities and services that are in the nature of income, on the other hand can be used to municipalities Towns less developed efficient. It can be a national commitment and jihad work, supporting Iranian labor and capital, national production and creating political and economic saga, empathy and compassion Government and people, the economy’s strength and action steps

In this study, a detailed assessment of the economic policies of resistance, is considered different angles and investment strategies in the municipalities of 8 countries, and ultimately the impact of economic policies on the investment strategies of resistance Grade 8 municipalities in the country through a questionnaire survey among mayors, city managers and experts and statistical analysis results are examined and at the end the result making recommendations for research is provided.

Keywords:

Resistance economic policies, investment strategies, municipalities Grade 8 countries, policies of Article 44 of the Constitution, urban development