رابطه سایبرلوفینگ وعملکرد کارکنان در دانشگاه آزاد واحد شهرری

چکیده پایان ناه با راهنمایی دکتر باران دوست- محقق رهرا مهدوی

با ورود به هزاره سوم، شاهد تغییرات سریع در فناوری ها و شدت پیچیدگی محیط هستیم. در چنین شرایطی، سازمان ها با توجه به محیط رقابتی و حفظ و بقای خویش، لازم می دانند که از تکنولوزی های جدید و تجهیزات مدرن با توجه به مزایایی که در بر دارد، برای افزایش کارایی و بهره وری هر چه بیشتر سازمان خود بهره مند گردند. حال با توجه به پیش زمینه ارائه شده هدف کلی این تحقیق بررسی رابطه پدیده وبگردی [۱] و عملکرد کارکنان است. جامعه­ی آماری این تحقیق کلیه پرسنل دانشگاه آزاد واحد یادگار امام می باشد. نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران ۲۰۰ نفر می باشد. برای جمع­آوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه استاندارد عملکرد اچیو[۲] و وبگردی استفاده شده است. اطلاعات از ۲۰۰ نفر از کارمندان و کارشناسان و مدیران ارشد سازمان­ها جمع­آوری گردید و بعد از تلخیص با استفاده از نرم­افزار SPSS مورد ارزیابی و آزمون قرار گرفت. این تحقیق ۷ فرضیه داشت که نتایج نشان داد که رابطه معناداری بین وبگردی با انگیزه کاری، سازگاری و تناسب عملکرد محیطی، همکاری و مساعدت، شفافیت در کار، دقت و اعتبار در کار و مدیریت عملکرد (به عنوان ابعاد مدل اچیو) وجود دارد و فقط بین وبگردی با توانایی کارکنان رابطه معناداری وجود ندارد.

[۱] Cyber loafing

[۲] Achieve