پوستر 173 کار تیمی

تیم به عنوان عنصرِ بنیادینِ سازمان‌های نوین، جایگزین فرد در رویکرد سنتی شده است .     عضویت در کانال توسعه کار تیمی : telegram.me/team_work

پوستر 172 کار تیمی

مرور گذرای آخرین نظریه‌ها و رویکردهای مدیریتی، مؤید این حقیقت است که پایه و اساس هر یک از این نظریه‌ها به نحوی از انحا در ارتباط تنگاتنگ با فعالیت‌های تیمی […]

پوستر 171 کار تیمی

کار تیمی پاسخی است به رقابت اقتصاد جهانی و نوآوری‌های مستمر تکنولوژیک که به پیچیده‌تر شدن بیشتر شرایط محیطی و در نتیجه نیاز بیشتر و حل مسئله اثربخش در سازمان‌ها […]