بایگانی برچسب: s

بررسی تاثیر عوامل تفکر استراتژیک بر ایجاد تیم های اثربخش (مورد مطالعه: شهرداری منطقه ۱۳ شهر تهران)

چکیده

هدف از انجام این تحقیق سنجش تاثیر عوامل تفکر استراتژیک بر ایجاد تیم های اثربخش بوده است. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش در زمره تحقیقات توصیفی – پیمایشی قرار گرفته است. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیه مدیران ، سرپرستان و کارشناسان شهرداری منطقه ۱۳ شهر تهران به تعداد ۷۰۰ نفر بوده است. برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شده است ، که با توجه به جامعه ۷۰۰ نفری کارکنان حجم نمونه مورد نیاز پژوهش ۲۴۸ نفر تعیین شد. ابزار گردآوری در این پژوهش ، دو پرسشنامه تفکر استراتژیک بر گرفته از مقاله منوریان و همکاران (۱۳۹۱) و تیم های اثربخش بر گرفته از مقاله بیتمن و همکاران (۲۰۰۱) بوده، که روایی آن با استفاده از تکنیکهای CVR و CVI مورد سنجش قرار گرفت و همچنین پایایی این پرسشنامه ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ ۰٫۹۲۳ و ۰٫۹۵۰ تایید شد. جهت تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده از نرم افزار مدلسازی معادلات ساختاری اموس استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان داد که تفکر استراتژیک بر ایجاد تیم های اثربخش تاثیر قوی دارد .همچنین نتایج نشان حاکی از آن است که کلیه عوامل تفکر استراتژیک بر ایجاد تیم های اثربخش تاثیر معنی داری دارد .

Abstract.

The aim of this study was Investigating the Effect of strategic thinking factors on team effectivenes . This research is applied and the method is descriptive. The population of this study was consisted of managers and employees of District 13 of Municipality of Tehran City. Due to the Cochran formula, the number of samples were 248 persons . The instruments for collecting this research were two questionnaires ;strategic thinking questionnaires based on the paper by Monavarian et al. (1391) and the effective teams questionnaires from Beitman et al. (2001), whose validity was evaluated using CVR and CVI techniques and confirmed their reliability using Cronbach’s alpha coefficient 0.923 and 0.950 . To analyse the data, structural equation model (SEM) software,Amos, was used. results showed that strategic thinking have a significant effect on team effectivenes, and also all strategic thinking factors has a significant effect on team effectivenes .

تبیین مدل حداکثرسازی راندمان سیستمهای تولید با استفاده از عملکرد تیم کاری انسان – ربات

چکیده

 

بسیاری از سازمانها به ویژه در کشورهای در حال توسعه با انجام سرمایه گذاری‌های گسترده، به دنبال ارتقاء و افزایش بهره‌وری و در نتیجه دست یابی به رشد و توسعه اقتصادی هستند. در صنعت روش‌های فراوانی به منظور افزایش راندمان و به تبع آن افزایش بهره‌وری سیستمهای تولید به کار گرفته شده است. اصولی جهت کاهش ضایعات، ایجاد تعهد در کارکنان، استفاده از استعدادهای بالقوه، ایجاد انگیزه و دادن امتیاز به کارکنان، استفاده از ابزارهائی چون اصول ۱۴ گانه ادوارد دمینگ، نظام ۵ اس، نوبت کاری (شیفت)، ارزیابی مستمر عملکرد کارکنان و ….

همچنین به منظور افزایش سودآوری که رابطه مستقیم با بهره‌وری دارد، از اتوماسیون خطوط تولید استفاده گردیده است. بدین منظور استفاده از ربات با دو خصوصیت ممتاز آن یعنی قابلیت تغییریابندگی و قابلیت انطباق با محیط کار، به جهت امکان انجام وظایف گوناگون بسیار پر رنگ گردیده است.

تمرکز بر تشکیل تیم کاری ما بین انسان و ربات به منظور دستیابی به حداکثر راندمان مورد انتظار از یک سیستم تولید از جنبه‌های نوآورانه این تحقیق می‌باشد.

معیارها و شاخصهای استفاده از ماشینهای اتوماتیک در خطوط تولید، مانند کیفیت ثابت محصول، سرعت انجام کار، دقت بالای پردازش، برنامه پذیری، ساعات کاری بیشتر، قابلیت انطباق با محیط، پذیرش ریسک و … باعث استفاده روزافزون از این قبیل ماشینهای اتوماتیک و رباتهای قابل برنامه‌ریزی گردیده است.

انسان به عنوان مخلوق ربات، می تواند با برنامه‌ریزی آن مطابق با نیازمندی سیستم، راه دستیابی به هدف تیم را هموار سازد. همپوشانی انسان و ربات در یک تیم کاری منجر به افزایش کارائی و اثربخشی گردیده و در نهایت راندمان و بهره وری سیستم افزایش می یابد.

 

Many organizations, especially in developing countries with large-scale investments, are looking to upgrade and increase productivity. And as a result are looking to achieve economic growth and development.

In order to increase profitability is directly related to productivity, automation of production lines have been. For this purpose, the robot has two distinctive features of the Sustainability and the ability to adapt to the work environment, in order to allow you to perform various tasks is very strong.

We focus on team-work between human and robot in order to achieve maximum efficiencies expected from innovative aspect of this research is a production system.

Man as a creature of the robot can be programmed according to the system requirements, and pave the way to reach the target.

Overlap of humans and robots in a team and finally lead to increased efficiency and effectiveness and increases productivity.

 

شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر اثر بخشی کار تیمی در شرکت دخانیات ایران

چکیده

سازمانها همانگونه که به بازسازی خود می پردازند تا بتوانند موثرتر و با راندمان بهتر به رقابت بپردازند، به سوی تیم ها نیز روی آورده اند تا از ذوق وقریحه کارکنان به نحوی بهتر بهره ببرند. مدیران دریافته اند که تیم ها نسبت به سازمان های سنتی و شکل های دیگر گروه های کاری دارای قدرت انعطاف بیشتر بوده ودر برابر محیط در حال تغییر بهتر پاسخگو هستند ، لذا ضرورت تشکیل تیم ها و کارگروهی در سازمانها اهمیت مطالعات بر روی مقوله کار تیمی را آشکار می سازد . از آنجایی که ایجاد هماهنگی و دستیابی به یک ترکیب بهینه از افراد می تواند به عملکرد بالای تیمی منجر شود ، در نتیجه به عوامل تاثیر گذاری که می تواند اثربخشی کار تیمی را بهبود بخشد مساله مهمی است. تحقیق حاضر در برگیرنده عوامل موثر بر اثربخشی کار تیمی در شرکت دخانیات ایران می باشد.معیارهای بسیاری که بر اثربخشی کار تیمی موثرند وجود دارد که دارای روابط متقابلی هستند که در این تحقیق از ۴ معیار اصلی ترکیب تیم، ویژگی های کار ، بافت سازمانی و فرآیند کارتیمی استفاده شده است که هر کدام از این معیارهای اصلی شامل چند زیرمعیار ( عوامل فرعی ) می باشند . همچنین با استفاده از تکنیک AHP[1] فازی نسبت به اولویت بندی عامل اصلی اقدام شد . با استفاده از تکنیک [۲]DEMATEL برای نشان دادن روابط متقابل زیر معیارها و یافتن فاکتورهای مهمی که میتوانند بر اثربخشی کار تیمی تاثیر گذارند ، استفاده شده است. همچنین با استفاده از روش VIKOR[3] زیر معیارهای هر معیار اصلی رتبه بندی گردیده است . جامعه آماری این تحقیق مدیران شرکت دخانیات ایران می باشند . تعداد ۹۲ نفر از آنان به عنوان نمونه مورد بررسی در این مطالعه می باشند(طبق جدول مورگان). در این پژوهش برای جمع آوری داده های پژوهش از مصاحبه[۴] و ابزار پرسشنامه[۵] استفاده گردیده است. که نتایج حاکی از آن است معیار اصلی ترکیب تیم با وزن ۴/۰ دارای بالاترین سطح اهمیت در قیاس با سایر معیارها می باشد . زیر معیار تجربه و دانش اعضا ازمعیار ترکیب تیم بیشترین تاثیرگذاری را بر سایر زیرمعیارها دارد و همچنین زیرمعیار رتبه و مقام سازمانی از همین معیار مهمترین فاکتور موثر بر اثربخشی کار تیم است.

[۱] .Analytic Hierarchy Process

[۲] . Decision Making Trial And Evaluation

[۳] .Vlse Kriterijumsk Optimizacija Kompromisno Resenje

[۴] .Interview

[۵] .Qnestionire

Abstract Identify and prioritize the factors affecting the effectiveness of teamwork in the Iranian Tobacco Company                                                                                                                       As to restructure their organizations to compete more effectively and with better efficiency, the organization has leaned toward teamwork in order to better benefit the employees’ talents. Managers have found that teams have more flexibility than traditional organizations and other forms of working groups, and also they are more responsive in in the changing environment. Therefore, the necessity of the teams and teamwork formation in organizations reveal the importance of the study on the concept of teamwork. Since the coordination and achievement an optimal combination of individuals can lead a high performance team, the factors that can improve the effectiveness of teamwork is an important issue. This study includes the affecting factors on the effectiveness of teamwork in the Iranian Tobacco Company. There are many criteria that are effective on the effectiveness of teamwork that has mutual relations. In this study, four main criteria, squad, job characteristics, organizational structure and teamwork process, are used, and each of the main criteria consists of several sub-criteria (sub-agents). Also fuzzy AHP technique is used to prioritize the main cause. DEMATEL techniques is used to demonstrate the interrelationship of the sub-criteria and find the important factors that could influence the effectiveness of teamwork. Moreover, important factors that could influence the effectiveness of teamwork, is used. Also by using VIKOR, the sub-criteria of each main criteria is ranked. The population of this research are the managers of Iranian Tobacco Company. In this study 10 of them are subjected as statistical sample. In this research, interviews and questionnaires are used for collecting research data. The results indicate that the team combination as a main criteria with the weight of 4/0 has the highest level of importance compared to the other criteria. Team members experience and knowledge as sub-criteria from team combination criteria has the most effect on the other sub-criteria and also rank and organization resistance sub-criteria, from the same main criteria, is the most important affecting factors on the effectiveness of teamwork. keywords: The effectiveness of teamwork, Team combination, Fuzzy AHP, DEMATEL, Fuzzy VIKOR