پوستر ۲۱۲ کار تیمی

قالب سازماندهی، باید تیم های کوچک باشد. جف بزوس بنیان گذار آمازون دات کام توصیه می کند تا تیم ها آنقدر کوچک باشند که دو پیتزا سیرشان بکند. تیم های کوچک بهتر نتیجه می گیرند، زیرا کم تر فرصت سیاسی کاری و توجه به اینکه امتیاز به کی خواهد رسید را دارند. این گونه تیم ها همانند اعضای یک خانواده عمل می کنند. ممکن است که با هم به چالش وبگومگو نیز بپردازند. ولی در انتهای کار، به تفاهم می رسند. با افزایش میزان تقاضا، تیم های کوچک رشد و گسترش می یابند. این امر مشکل آفرین نیست به شرطی تیم های بزرگ شده، مانع پیدایش و فعالیت تیم های کوچک نو پایی نشوند که مشغول ابداع و طراحی فراورده های ناب وتازه هستند. در آن مرحله، سازمان به هر دو گونه تیم نیاز دارد.

team work212

پوستر ۲۱۰ کار تیمی

منظور از شرکت، یک سازمان بزرگ و جاافتاده نیست. می‌توانید با اعتماد به اندیشه بکر خود، پذیرش خطر، و جذب اعضای هوشمند و دلیر برای تیم، برنامه تولید را آغاز نموده و به سامان برسانید.

team work210

پوستر ۲۰۷ کار تیمی

«توانایی و داشتن روحیه تیمی کار کردن و ایجاد و حمایت از تیم های کاری و تبدیل گروه های پراکنده سازمانی به تیم های منسجم هدفمند »یکی از مهمترین عوامل پذیرش رهبر در سازمان است .

team work207

 

پوستر ۲۰۶ کار تیمی

حواسمان باشد در تمام تیم‌ها ، ساختن رابطه‌های پایدار مستلزم صرف زمان و انرژی زیادی است . از این رو یکی از اصلی‌ترین نقش‌های افراد تیم پرهیز از تعارض‌ها و تنش‌هایی است که می‌تواند این رابطه را به خطر بیاندازد.

team work206

پوستر ۱۹۹ کار تیمی

اینکه تیم فیس‌بوک یکی از قوی‌ترین‌های صنعت تکنولوژی است، امری اتفاقی نیست، بلکه نتیجه نگاه استراتژیک مارک زوکربرگ (مدیرعامل فیس‌بوک) در به کارگیری بهترین‌ها است.

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد , شماره ۲۸۵۵ ، ۱۳۹۱/۱۱/۲۳

جملات کار تیمی

پوستر ۱۹۷ کار تیمی

جمع گرایان در مقایسه با فردگرایان، هماهنگی درگروه را قدر می نهند و از منزوی شدن در گروه بیم دارند و اغلب از کار در گروه خشنودتر از کار انفرادی اند.

تسلیمی، محمد سعید و همکاران «مدل اثرگذاری فرهنگ ملی بر کار تیمی در ایران » مجله راهبرد فرهنگ ، تابستان و پاییز ۱۳۸۹

جملات کار تیمی

پوستر ۱۹۶ کار تیمی

جمع گرایان در تیم ها و وضعیت های کار تیمی از سطح همکاری بیشتری نسبت به فردگرایان برخوردارند.

تسلیمی، محمد سعید و همکاران «مدل اثرگذاری فرهنگ ملی بر کار تیمی در ایران » مجله راهبرد فرهنگ ، تابستان و پاییز ۱۳۸۹

جملات کار تیمی

پوستر ۱۹۵ کار تیمی

رفتارهای همکارانه اعضای تیم می تواند ضایعات را کاهش و استفاده مناسب از دانش، مهارتها و استراتژی کار را ارتقاء دهد و در نهایت عملکرد کار را بهبود بخشد.

تسلیمی، محمد سعید و همکاران «مدل اثرگذاری فرهنگ ملی بر کار تیمی در ایران » مجله راهبرد فرهنگ ، تابستان و پاییز ۱۳۸۹

جملات کار تیمی

پوستر ۱۹۴ کار تیمی

در مطالعه سال ۱۹۷۲ بر روی وضعیت ابعاد فرهنگی ملی ایران، براساس مقیاس مورد استفاده در پژوهش، شاخص جمع گرایی در ایران ، بالا گزارش شده است.

تسلیمی، محمد سعید و همکاران «مدل اثرگذاری فرهنگ ملی بر کار تیمی در ایران » مجله راهبرد فرهنگ ، تابستان و پاییز ۱۳۸۹

جملات کار تیمی

پوستر ۱۹۱ کار تیمی

ترویج کار تیمی در سطح ملی و یا سازمانی مستلزم طراحی نظام کار تیمی و تعبیه اعمال و سیستم های نگهدارنده و پشتیبانی کننده آن می باشد.

تسلیمی، محمد سعید و همکاران «مدل اثرگذاری فرهنگ ملی بر کار تیمی در ایران » مجله راهبرد فرهنگ ، تابستان و پاییز ۱۳۸۹

جملات کار تیمی