بایگانی برچسب: s

تاثیر میزان ریسک پذیری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

چکیده

تخصص حسابرس در صنعت به‌ طور مستقیم به اعتبار ارائه شده به‌ وسیله حسابرس کمک می‌کند. شواهد حاکی از آن است که حسابرسان متخصص صنعت، حسابرسی اثر بخش تری را ارائه می‌کنند. هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر تخصص حسابرس در صنعت بر ریسک پذیری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می­باشد. در این تحقیق تخصص حسابرس در صنعت به عنوان متغیر مستقل، درصد مالکیت سرمایه گذاران نهادی شرکت به عنوان متغیر تعدیل کننده و ریسک پذیری شرکت به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است. جامعه آماری تحقیق حاضر شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۳ بوده که حجم نمونه نهایی به روش غربالگری ۱۳۰ شرکت می باشد. پژوهش حاضر از نوع پس رویدادی (نیمه تجربی) است، یعنی بر مبنای تجزیه و تحلیل اطلاعات گذشته و تاریخی (صورت‌های مالی شرکت‌ها) انجام می‌گیرد. همچنین این پژوهش از نوع مطالعه ای کتابخانه‌ای و تحلیلی – علی بوده و مبتنی بر تحلیل داده های تابلویی (پانل دیتا) نیز می باشد. پژوهش ازحیث هدف کاربردی و از حیث روش توصیفی قلمداد می­شود. در این تحقیق که از داده‌های داده های تابلویی با اثرات ثابت و تصادفی استفاده شده، نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل ۱۳۰ شرکت طی سال های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۳ شرکت با استفاده از رگرسیون چند متغیره در سطح اطمینان ۹۵% نشان می دهد بین تخصص حسابرس در صنعت و ریسک پذیری شرکت ها ارتباط مستقیم وجود دارد. از سوی دیگر این نتایج نشان می دهد درصد مالکیت سهامداران نهادی بر ارتباط بین تخصص حسابرس در صنعت و ریسک‌پذیری شرکت ها تاثیر مستقیم فزاینده دارد .

 

واژگان کلیدی: تخصص حسابرس در صنعت، ریسک پذیری شرکت، مالکیت نهادی