بایگانی برچسب: s

تبیین مدل ریاضی سنجش بهره وری تیم‌های کاری بیمارستانی / خدمات درمانی (مورد مطالعه: بیمارستان سجاد تهران)

چکیده

 در این پایان نامه که هدف آن ارائه مدل ریاضی جهت سنجش بهره وری تیم‌های کاری بیمارستانی / خدمات درمانی می‌باشد، عوامل مؤثر بر بهره وری تیم‌های کاری بیمارستانی / خدمات درمانی از طریق مطالعات کتابخانه‌ای و بررسی ادبیات موضوعی استخراج گردیدند که شامل ۳۴ عامل مهم و مؤثر می‌باشند، سپس اقدام به دسته بندی آنها در قالب ۹ شاخه نمودیم. سرانجام با استفاده از روش بهترین-بدترین[۱] (رضایی، ۲۰۱۵) و ترکیب آن با روش فرآیند تحلیل شبکه‌ای ۲ روشی جدید جهت حل مسئله (سنجش بهره وری تیم‌های کاری بیمارستانی / خدمات درمانی) ابداع گردید. پس از آن با انجام مطالعه در بیمارستان سجاد تهران، ۱۲ تیم کاری بیمارستانی (در حوزه پرستاری) را جهت کاووش و بررسی عوامل مؤثر بر بهره وری تیم‌های کاری بیمارستانی انتخاب گردید. نتایج حاصل از پژوهش انجام شده نشان می‌دهد، در میان ۳۴ عامل در نظر گرفته شده، درصد رشد کیفیت خدمات ارائه شده به بیماران (سالیانه) مؤثرترین عامل و درصد عضویت رسمی اعضا (نسبت به پیمانی) کم اثرترین عامل در سنجش بهره وری تیم‌های کاری بیمارستانی می‌باشند. همچنین در بیمارستان سجاد تهران، تیم کاری آنژیوگرافی، بیشترین بهره وری و تیم کاری اتاق عمل، کمترین بهره وری را دارا هستند.

کلید واژه‌ها: بهره وری، تیم کاری، بیمارستانی، خدمات درمانی، مدل ریاضی، BWM، ANP

  1. Best Worst Method (BWM)
  2. Analytical Network Process (ANP)

 

 

بررسی رابطه تاثیر استراتژی بازاریابی انطباق پذیری و جهت گیری بر بهره وری، تنوع و عملکرد فروش ( مورد مطالعه : فروش شرکت به پخش ، واحد تهران )

چکیده

هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر استراتژی های بازاریابی، انطباق پذیری و جهت گیری بر بهره وری، تنوع و عملکرد واحد فروش شرکت بهپخش تهران بوده است. این تحقیق به روش توصیفی-همبستگی انجام شده و از نوع تحقیقات کاربردی است. جامعه آماری تحقیق را کلیه کارکنان و مدیران بخش فروش شرکت در شهر تهران تشکیل می دهند که تعداد آنها برابر با ۷۷۹ نفر بوده است. با استناد به رابطه نمونه گیری کوکران تعداد ۲۵۷ نفر از آنها به شیوه تصادفی انتخاب شده و پرسشنامه های اعتبارسنجی شده تحقیق میان آنان توزیع گردید. داده های تحقیق با استفاده از مدل های معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های تحقیق نشان داد که هریک از عوامل استراتژی های بازاریابی، انطباق پذیری و جهت گیری شرکت تاثیر مستقیم و معناداری بر روی شاخص های تنوع ، بهره وری و فروش داشته اند. بنابراین تاثیر مستقیم استراتژی های بازاریابی، انطباق پذیری و جهت گیری بر عملکرد فروش شرکت مورد تایید قرار گرفت.

Abstract

The aim of this study was to investigating the impact of marketing strategy, adaptability and orientation on productivity, diversity and sale performance in Behpakhsh Company’s sale unit of Tehran. This study was a descriptive-correlation and an applied research. The statistical population of research consists of all managers and employees of sale unit of company in Tehran in a number of 779 employees. Referring to Cochran sampling formula a number of 257 individuals were selected in a random way and validated questionnaires of study distributed among them. Data of research was analyzed by structural equation models. Findings showed that each of factors marketing strategy, adaptability and orientation has direct and significant effect on the productivity, diversity and sale performance. So the direct effect of marketing strategy, adaptability and orientation on productivity on the sale performance was approved.

تبیین مدل ریاضی سنجش بهره وری تیم‌های کاری بیمارستانی / خدمات درمانی (مورد مطالعه: بیمارستان سجاد تهران)

چکیده

 در این پایان نامه که هدف آن ارائه مدل ریاضی جهت سنجش بهره وری تیم‌های کاری بیمارستانی / خدمات درمانی می‌باشد، عوامل مؤثر بر بهره وری تیم‌های کاری بیمارستانی / خدمات درمانی از طریق مطالعات کتابخانه‌ای و بررسی ادبیات موضوعی استخراج گردیدند که شامل ۳۴ عامل مهم و مؤثر می‌باشند، سپس اقدام به دسته بندی آنها در قالب ۹ شاخه نمودیم. سرانجام با استفاده از روش بهترین-بدترین[۱] (رضایی، ۲۰۱۵) و ترکیب آن با روش فرآیند تحلیل شبکه‌ای ۲ روشی جدید جهت حل مسئله (سنجش بهره وری تیم‌های کاری بیمارستانی / خدمات درمانی) ابداع گردید. پس از آن با انجام مطالعه در بیمارستان سجاد تهران، ۱۲ تیم کاری بیمارستانی (در حوزه پرستاری) را جهت کاووش و بررسی عوامل مؤثر بر بهره وری تیم‌های کاری بیمارستانی انتخاب گردید. نتایج حاصل از پژوهش انجام شده نشان می‌دهد، در میان ۳۴ عامل در نظر گرفته شده، درصد رشد کیفیت خدمات ارائه شده به بیماران (سالیانه) مؤثرترین عامل و درصد عضویت رسمی اعضا (نسبت به پیمانی) کم اثرترین عامل در سنجش بهره وری تیم‌های کاری بیمارستانی می‌باشند. همچنین در بیمارستان سجاد تهران، تیم کاری آنژیوگرافی، بیشترین بهره وری و تیم کاری اتاق عمل، کمترین بهره وری را دارا هستند.

کلید واژه‌ها: بهره وری، تیم کاری، بیمارستانی، خدمات درمانی، مدل ریاضی، BWM، ANP

  1. Best Worst Method (BWM)
  2. Analytical Network Process (ANP)