بایگانی برچسب: s

بررسی تاثیر کار تیمی نیروهای مردمی بر دفاع ۴۵ روزه از خرمشهر

چکیده تحقیق با راهنمایی دکتر رامبد باران دوست – محقق : علی عامری

این پژوهش به بررسی “تاثیر کار تیمی نیروهای مردمی بر چهل و پنج روز دفاع از خرمشهر” می پردازد. در این پژوهش نقش و تاثیر مولفه های کار تیمی بر مبنای هفده اصل کار تیمی ماکسول، بررسی و الگوی مربوطه ترسیم شده است.

جامعه ی آماری پیمایش را کلیه ی نیروهای مردمی شرکت کننده در چهل و پنج روز دفاع از خرمشهر به همراه خبرگان و پیشکسوتان نظامی که در آن دوران در دفاع از خرمشهر حضور داشتند و از نزدیک فعالیت نیروهای مردمی را نظاره گر بودند، تشکیل میدهد. دستاورد مطالعات فرهنگی این تحقیق، فرهنگ ایرانی را مستعد کار تیمی میداند و یافته های پیمایش نیز نشان دهنده ی جمع گرایی و گرایش به کار تیمی در نمونه ی ۵۰ نفری تحقیق است.

پس از گردآوری نظرات، توزیع نرمال داده های پژوهش ابتدا با استفاده از آزمون کولموگروف مورد بررسی و تایید قرار گرفت و در ادامه برای “بررسی تاثیر کار تیمی نیروهای مردمی بر دفاع چهل و پنج روزه از خرمشهر”، آزمون t تک نمونه ای انجام پذیرفت و میزان بالای این تاثیر به تایید رسید.

Abstract

This Research discusses “the impact of teamwork on forty_ five days of the militia defense of Khorramshahr”. In this study, the role and influence of teamwork’s factors based on the seventeen elements of principle of the Maxwell teamwork checked out. The statistical population is all of the militia participating in the forty-five day defense of the Khorramshahr with experts and military veterans in the defense of the Khorramshahr were present at the time and were closely observing the activities of militia. The research achievements of this cultural studies is that Iranian culture is more susceptible to teamwork and the findings of survey indicate plurality and orientation to teamwork in 50 sample member of research. After collecting comments, first, the normal distribution of data evaluated and approved by Kolmogorov test. In the following, survey of “the impact of teamwork on forty_ five days of the militia defense of Khorramshahr” one sample t-test is made and the high amount of this effect was confirmed. Then seventeen elements of teamwork principle were tested and followed, finally principles such as consistent, self-devotion, and indefatigable. Were the most effective and the factors such as preparation and discipline had the lowest impact on militia teamwork performance in that period.so belief and personality factors contribute more than external factors such as preparation, and it shows the resolution of people in all sides to defend to the death for their country.

Keywords: imposed war, teamwork, seventeen principle of Maxwell, the militia, Khorramshahr.

تاثیر کلام حضرت امام(ره) بر عناصر کار تیمی رزمندگان قرارگاه خاتم الانبیا در دفاع مقدس با تمرکز بر عملیات کربلای ۵

چکیده تحقیق با راهنمایی دکتر باران دوست- محقق : احمدرضا شفیعی
رهبری مهم ترین عامل پیروزی و شکست و حفظ روحیه و پیشگیری از آسیب های روانی در جنگ است. شخصیت عرفانی و حماسی حضرت امام(ره) از ایشان، رهبر و فرمانده ای بی نظیر در دوران دفاع مقدس ساخته بود که نگرش، آموزه ها و سیره ایشان تأثیر عمیق انکار ناپذیری بر روحیه ملت و رزمندگان و آمادگی های آنان در برابر دشمنان داشت. عشق و محبت وصف ناپذیر آحاد ملت و رزمندگان اسلام به ایشان از باورهای دینی آنان سر چشمه می‌گرفت. حضرت امام(ره) جنگ تحمیلی را به دفاع مقدس و حماسه با شکوه ملت ایران تبدیل نمود، انسان های فراوانی را از چارچوب جهان مادی خارج ساخت و با الهام از تعالیم و آموزه های غنی دینی و سیره پیشوایان معصوم (ع) آن ها را برای میدان نبرد با دشمنان آماده ساخت و اعجاب و شگفتی سیاستمداران و نظامیان دنیا را برانگیخت . رزمندگان اسلام افزون بر محبت بسیار زیاد به حضرت امام (ره)، عمیقاً باور داشتند که ایشان جانشین امام عصر(ع) است و از ولایت امام معصوم (ع) و شأن مرجعیت دینی و زعامت سیاسی جامعه اسلامی بر خوردار است از این رو در چار چوب این باور ولایت حضرت امام (ره) را در ادامه ولایت معصوم (ع) پذیرفته و به لوازم آن پایبند بودند و اطاعت و پیروی از آنان را بر خورد واجب می دانستند. کلمات دلنشین و روح بخش حضرت امام ( ره) ، پیامها و سخنرانی های ایشان در دل و جان رزمندگان اسلام اثر معجزه آسا و شگرفی داشت. جملاتی که حضرت امام (ره ) خطاب به رزمندگان در پیام های تبریک به مناسب پیروزی ها در عملیاتی های مختلف می نوشتند، خستگی های عملیات را از یاد می برد. و نشاط ، شور و شوق اولیه رزم و روح حماسه را در آنان زنده می ساخت.

پژوهش حاضر به بررسی تاثیر کلام حضرت امام (ره) بر عناصر کار تیمی رزمندگان قرارگاه خاتم الانبیا در دفاع مقدس با تمرکز بر عملیات کربلای ۵ می­پردازد. روش به کار برده شده در این تحقیق از نوع تاریخی و بر اساس نحوه گردآوری اطلاعات، توصیفی – پیمایشی می­باشد. جامعه آماری این پژوهش ، پرسنل قرارگاه خاتم­الانبیا در شهر تهران می­باشد که در عملیات کربلای ۵ شرکت داشته­اند، از این تعداد جامعه آماری که ۵۱ نفر می­باشد بر اساس روش نمونه­گیری خوشه­ای تعداد ۳۷ نفر به عنوان نمونه در نظر گرفته شد و پرسشنامه بین آنها توزیع گردید.

نتایج به دست آمده از این پژوهش نشان می­دهد که کلام حضرت امام (ره) بر همه ۱۷ مورد از عناصر کار تیمی در بین رزمندگان اسلام در جبهه­های حق علیه باطل موثر می­باشد. حضرت امام (ره)، که با نفوذ معنوی خود که در بین مردم ایران و جوانان داشت با سخنان و ارشادات خود به آنها شور و شوق و اعتماد به نفس می­بخشید و این مسأله منجر به حضور مداوم و پرصلابت مردم و رزمندگان در جبهه­های جنگ می­گردید.

Abstract:

If the human beings are united together able to do things which is greater than the activities of each one of them as far even may be due to the synergistic effect is also more of their activities. Therefore, doing united activities can be considered to treat a variety of problems of organizations and consequently countries.

This research will pay to investigate the impact of the word of Imam Khomeini on the elements of the team of warriors of Khatam OL-ANBIYA encampment in the Holy Defense by focusing on Operation of Karbala-5. The used method in this research in terms of objective is historically and based on the data collection way is descriptive-survey. The statistical society of this research are the staff of Khatam OL-ANBIYA encampment in Tehran city which are contributed in the Operation of Karbala-5, of these number of statistical society which is 51 based on cluster sampling method 37 people were considered as a sample and the questionnaire is distributed between them.

The obtained results of this research shows that the word of Imam Khomeini is effective on all 17 cases of the elements of teamwork among the warriors of Islam in fronts of right against wrong. Imam Khomeini was a popular and lovely personality which with his spiritual influence which have between the Iranian people and youth with his words and teachings is granted them enthusiasm and confidence. This issue was les to the continued and mighty presence of people and warriors in the battlefields. He was super great and compassionate leadership which our wide and humanism presence in the Holy War and even our victories in the imposed war is due to his competent leadership.

At the moment which he was detected the country and revolution is in danger with the constructive and effective statements was called people to integrated presence in scenes of war and revolution and people were also listened to his command and were followed him. Imam Khomeini as a leader and commander-in-chief have major importance and significant place in the country. In this issue we can say that leadership of Imam Khomeini have been the most important factor in the maintaining the cohesion and unity of the people and to raise military and combat morale of veterans in the imposed war. Was with the intellectual leadership of Imam Khomeini that all factors took in order to strengthen the friendly front against the enemy.

Key Words: the word of Imam, Islamic warriors, the principles of teamwork, Iran-Iraq war