طراحی سیستم و مشاوره مصاحبه‌های استخدامی

مدیران حرفه‌ای به خوبی می‌دانند که مصاحبه‌های استخدامی مهم‌ترین بخش از فرایند جذب نیروی انسانی می‌باشد . بی‌دقتی در مصاحبه‌های استخدامی یا عدم توجه به شاخص‌های مورد نظر می‌تواند منجر به جذب غیرحرفه‌ای نیروی انسانی نامناسب برای سازمان […]