مشاوره مدیریت

در حوزه های زیر می توانید از خدمات مشاوره مدیریت دکتر رامبد باران دوست استفاده نمائید:

 1. تهیه شناسنامه مشاغل مبتنی بر رویکرد مهندسی شغل
 2. طراحی و اجرای نظام جامع آموزش کارکنان
 3. تهیه نظام تشویق و تنبیه کارکنان
 4. ارائه مکانیسم تعامل دینامیک عناصر مدیریت منابع انسانی شرکت
 5. طراحی سیستم و دستورالعمل‌های مدیریت منابع انسانی شرکت
 6. طراحی سیستم و دستورالعمل استخدام
 7. طراحی سیستم و دستورالعمل مصاحبه و جذب
 8. طراحی سیستم و دستورالعمل تهیه پرونده‌های کارگزینی
 9. طراحی سیستم و دستورالعمل برنامه‌ریزی نیروی انسانی
 10. طراحی سیستم و دستورالعمل آموزش بدو خدمت
 11. طراحی سیستم و دستورالعمل نیازسنجی آموزشی کارکنان
 12. طراحی سیستم و دستورالعمل ارائه آموزش‌های تخصصی و عمومی
 13. طراحی سیستم و دستورالعمل مدیریت آموزش‌های سازمانی
 14. طراحی سیستم و دستورالعمل سنجش اثربخشی آموزش‌های سازمانی
 15. طراحی سیستم و دستورالعمل تشویق و تنبیه
 16. طراحی سیستم و دستورالعمل پاداش و جبران خدمات
 17. طراحی سیستم و دستورالعمل ارزیابی عملکرد
 18. طراحی سیستم و دستورالعمل پرداخت حقوق و دستمزد
 19. طراحی سیستم و سایر دستورالعمل‌های موردنیاز سازمان در حوزه مدیریت منابع انسانی
 20. طراحی سیستم بهبود و استقرار نظام کار تیمی در سازمان