فایل صوتی – تصویری

تیم سازی و کار گروهی

اهداف و نقش ها در کارتیمی

تفاوت های کارتیمی و کارگروهی

ارزش ها و هنجار ها در کارتیمی

توجه به هنجار ها در کار تیمی

زبان کارتیمی

بازی کنترل و بازی قدرت در کارتیمی

نقش اعضاء در کار تیمی

تعارض مخرب و سازنده در کارتیمی

انتظارات و واقعیات در کارتیمی

 

برنامه ریزی روزانه در مدیریت زمان

اصول پبج گانه در مدیریت زمان

کلاس مدیریت زمان با موضوع مطالعه و زمان

مدیریت مشارکتی و مدیریت زمان

کلاس مدیریت زمان و کارهای معوقه

کلاس مدیریت زمان و اولویت بندی کارها

کلاس مدیریت زمان با موضوع تکنولوژی اینترنت در مدیریت زمان

کلاس مدیریت زمان و نه گفتن

کلاس مدیریت زمان و چهار مورد برای مدیریت زمان

کلاس مدیریت زمان و ۱۲ سال برای کارهای مفید

کلاس مدیریت زمان با موضوع بایگانی اسناد

کلاس مدیریت زمان با موضوع ارتباطات ضعیف و ارتباطات مؤثر

کلاس مدیریت زمان با موضوع حوادث و بحران و پیش بینی بحران