لغو سخنرانی

به دلیل تعطیلی روز چهراشنبه دانشگاه هادر پی آلودگی شدید هوای تهران ، این سخنرانی لغو گردید. در فرصت بعدی ، زمان مجدد اعلام خواهد شد.