نیاسر 4

بعد از نگارش نیاسر 3 جناب هانی رئیسی کیا که خود را کاشونی معرفی می نماید ، ضمن نگارش مطبی محبت آمیز ، آدرس نیاسر را هم داده اند که حاوی اطلاعات […]

نیاسر 3

شناخت من از نیاسر کاشان ، شناختی ناخوشایند بود ( نگاه کنید به چار تاقی نیاسر و چار تاقی نیاسر 2 ) . اما با این حال تصمیم گرفتم سری مجدد به […]