کتاب الکترونیک Working Together in Children’s Services

معرفی کتاب

برای خرید کتاب می توانید اقدام نمائید

51g-O7zTDoL__SX331_BO1,204,203,200_

 

کتاب الکترونیک Achieving software quality through teamwork

معرفی کتاب

برای خرید کتاب می توانید اقدام نمائید

413GRRDN9ZL__SY344_BO1,204,203,200_

 

کتاب الکترونیک Perfect Phrases for Building Strong Teams

معرفی در آمازون

برای خرید کتاب می توانید اقدام نمائید

51jSXHLzMYL__SX311_BO1,204,203,200_

کتاب الکترونیکی ۱۰۰ways to energise groups ( رایگان )

۱۰۰ways to energise groups

 

کتاب الکترونیک Leading in the Top Team

برای خرید کتاب می توانید اقدام نمائید

Table of Contents (94 KB)

Leading in the Top Team