آموزش – یادگیری ۳

پیشتر ( آموزش – یادگیری ۲  ) گفتم که آموزش الزاما منتهی به یادگیری نمی شود . 

حال طبیعی است اگر بپرسید که اگر آموزش الزاما منتهی به یادگیری نمی شود ، پس کی می توان گفت که آموزشی تبدیل به یادگیری شده است ؟ یا بپرسید که پس این همه آموزش که داده می شود چه ؟

ادامه خواندن “آموزش – یادگیری ۳”

آموزش – یادگیری ۱

 

روزانه با دردهایی در جامعه مواجه می شویم که ریشه آنها را در نیاموختن متصور می شویم . در طول سالهایی که کار علمی – پژوهشی می کنم عمیقا به این باور رسیده ام که باید در جایی بطور عمیق به تبیین موضوع یادگیری بپردازم . حال شاید وقت آن باشد . پس در چند نوشته به باز کردن و تحلیل این موضوع خواهم پرداخت.

 

آموزش – یادگیری ۲  و  آموزش – یادگیری ۳ و  آموزش – یادگیری ۴ و  آموزش – یادگیری ۵ و آموزش – یادگیری ۶ و آموزش – یادگیری ۷

چطور بریادگیری خود مدیریت کنیم؟

 همشهری‌آنلاین- بهارک طالب‌لو*:
برای رسیدن به یادگیری مطلوب و موفقیت تحصیلی می‌بایست برکلیه مراحل و شرایط مؤثر برمطالعه مدیریت کرد.

ادامه خواندن “چطور بریادگیری خود مدیریت کنیم؟”