بایگانی دسته: دیدگاه ها

ویدیو دیدگاه دکتر باران دوست (دارنده نشان CMC)

در این ویدئو دیدگاه دکتر رامبد باران دوست را در خصوص گردهمایی اعضای انجمن مشاوره مدیریت ایران مشاهده خواهید کرد.

مجموعه آموزش های صوتی مدیریت زمان

۱- فایل شماره ۱ == دریافت از آپارات و دریافت از یوتیوپ

۲-فایل شماره ۲ == دریافت از آپارات و دریافت از یوتیوپ

۳- فایل شماره ۳= = دریافت از آپارات و دریافت از یوتیوپ

۴- فایل شماره ۴== دریافت از آپارات و دریافت از یوتیوپ

۵- فایل شماره ۵== دریافت از آپارات و دریافت از یوتیوپ

۶- فایل شماره ۶= دریافت از آپارات و دریافت از یوتیوپ

۷- فایل شماره ۷== دریافت از آپارات و دریافت از یوتیوپ

۸- فایل شماره ۸= دریافت از آپارات و دریافت از یوتیوپ

۹- فایل شماره ۹= دریافت از آپارات و دریافت از یوتیوپ

۱۰- فایل شماره ۱۰== دریافت از آپارات و دریافت از یوتیوپ

۱۱- فایل شماره ۱۱== دریافت از آپارات و دریافت از یوتیوپ

۱۲- فایل شماره ۱۲== دریافت از آپارات و =دریافت از یوتیوپ

۱۳- فایل شماره ۱۳== دریافت از آپارات و دریافت از یوتیوپ

۱۴- فایل شماره ۱۴==دریافت از آپارات و دریافت از یوتیوپ

۱۵- فایل شماره ۱۵== دریافت از آپارات و دریافت از یوتیوپ

۱۶- فایل شماره ۱۶ == دریافت از آپارات و دریافت از یوتیوپ

۱۷- فایل شماره ۱۷==دریافت از آپارات و دریافت از یوتیوپ

۱۸- فایل شماره ۱۸ == دریافت از آپارات و دریافت از یوتیوپ

۱۹- فایل شماره ۱۹ = = دریافت از آپارات و دریافت از یوتیوپ

۲۰- فایل شماره ۲۰== دریافت از آپارات و دریافت از یوتیوپ

۲۱- فایل شماره ۲۱ = = دریافت از آپارات و دریافت از یوتیوپ

۲۲- فایل شماره ۲۲== دریافت از آپارات و دریافت از یوتیوپ

۲۳- فایل شماره ۲۳ = = دریافت از آپارات و دریافت از یوتیوپ

۲۴- فایل شماره ۲۴== دریافت از آپارات و دریافت از یوتیوپ

۲۵- فایل شماره ۲۵== دریافت از آپارات و دریافت از یوتیوپ

۲۶- فایل شماره ۲۶== دریافت از آپارات و دریافت از یوتیوپ

۲۷- فایل شماره ۲۷==دریافت از آپارات و دریافت از یوتیوپ

۲۸- فایل شماره ۲۸== دریافت از آپارات و دریافت از یوتیوپ

۲۹- فایل شماره ۲۹== دریافت از آپارات و دریافت از یوتیوپ

۳۰- فایل شماره ۳۰ = = دریافت از آپارات و دریافت از یوتیوپ

۳۱- فایل شماره ۳۱= = دریافت از آپارات و دریافت از یوتیوپ

۳۲- فایل شماره ۳۲ = = دریافت از آپارات و دریافت از یوتیوپ

۳۳- فایل شماره ۳۳ = = دریافت از آپارات و دریافت از یوتیوپ

۳۴- فایل شماره ۳۴== دریافت از آپارات و دریافت از یوتیوپ

۳۵- فایل شماره ۳۵ = = دریافت از آپارات و دریافت از یوتیوپ

۳۶- فایل شماره ۳۶ == دریافت از آپارات و دریافت از یوتیوپ

۳۷- فایل شماره ۳۷ = = دریافت از آپارات و دریافت از یوتیوپ

۳۸- فایل شماره ۳۸ = = دریافت از آپارات و دریافت از یوتیوپ

۳۹- فایل شماره ۳۹ == دریافت از آپارات و دریافت از یوتیوپ

۴۰- فایل شماره ۴۰ = = دریافت از آپارات و دریافت از یوتیوپ

۴۱- فایل شماره ۴۱ = = دریافت از آپارات ودریافت از یوتیوپ

۴۲- فایل شماره ۴۲= =دریافت از آپارات و دریافت از یوتیوپ

۴۳- فایل شماره ۴۳== دریافت از آپارات و دریافت از یوتیوپ

۴۴- فایل شماره ۴۴==دریافت از آپارات و دریافت از یوتیوپ

۴۵- فایل شماره ۴۵ = = دریافت از آپارات و دریافت از یوتیوپ

۴۶- فایل شماره ۴۶= انواع اولویت کارها = دریافت از آپارات و دریافت از یوتیوپ

۴۷- فایل شماره ۴۷= کارهای زخمی ۱ = دریافت از آپارات و دریافت از یوتیوپ

۴۸- فایل شماره ۴۸= کارهای زخمی و نصفه ۲ = دریافت از آپارات و دریافت از یوتیوپ

۴۹- فایل شماره ۴۹ = = دریافت از آپارات و دریافت از یوتیوپ

۵۰- فایل شماره ۵۰ = اولویت بندی = دریافت از آپارات و دریافت از یوتیوپ

۵۱- فایل شماره ۵۱== دریافت از آپارات و دریافت از یوتیوپ

۵۲- فایل شماره ۵۲ == دریافت از آپارات و دریافت از یوتیوپ

۵۳- فایل شماره ۵۳ = = دریافت از آپارات و دریافت از یوتیوپ

۵۴- فایل شماره ۵۴ = = دریافت از آپارات و دریافت از یوتیوپ

۵۵- فایل شماره ۵۵ == دریافت از آپارات و دریافت از یوتیوپ

۵۶- فایل شماره ۵۶ == دریافت از آپارات و دریافت از یوتیوپ

۵۷- فایل شماره ۵۷ == دریافت از آپارات و دریافت از یوتیوپ

۵۸- فایل شماره ۵۸= دریافت از آپارات و دریافت از یوتیوپ

آموزش کارتیمی

در این ایام که درگیر بیمار همه گیر و آخرالزمانی کرونا هستیم، چند جلسه ای با بهره گیری از امکانات دنیای مجازی گرد هم می آییم و پیرامون موضوعات مهم کارتیمی به صحبت می نشینیم

تبیین مدل ریاضی سنجش بهره وری تیم‌های کاری بیمارستانی / خدمات درمانی (مورد مطالعه: بیمارستان سجاد تهران)

چکیده

 در این پایان نامه که هدف آن ارائه مدل ریاضی جهت سنجش بهره وری تیم‌های کاری بیمارستانی / خدمات درمانی می‌باشد، عوامل مؤثر بر بهره وری تیم‌های کاری بیمارستانی / خدمات درمانی از طریق مطالعات کتابخانه‌ای و بررسی ادبیات موضوعی استخراج گردیدند که شامل ۳۴ عامل مهم و مؤثر می‌باشند، سپس اقدام به دسته بندی آنها در قالب ۹ شاخه نمودیم. سرانجام با استفاده از روش بهترین-بدترین[۱] (رضایی، ۲۰۱۵) و ترکیب آن با روش فرآیند تحلیل شبکه‌ای ۲ روشی جدید جهت حل مسئله (سنجش بهره وری تیم‌های کاری بیمارستانی / خدمات درمانی) ابداع گردید. پس از آن با انجام مطالعه در بیمارستان سجاد تهران، ۱۲ تیم کاری بیمارستانی (در حوزه پرستاری) را جهت کاووش و بررسی عوامل مؤثر بر بهره وری تیم‌های کاری بیمارستانی انتخاب گردید. نتایج حاصل از پژوهش انجام شده نشان می‌دهد، در میان ۳۴ عامل در نظر گرفته شده، درصد رشد کیفیت خدمات ارائه شده به بیماران (سالیانه) مؤثرترین عامل و درصد عضویت رسمی اعضا (نسبت به پیمانی) کم اثرترین عامل در سنجش بهره وری تیم‌های کاری بیمارستانی می‌باشند. همچنین در بیمارستان سجاد تهران، تیم کاری آنژیوگرافی، بیشترین بهره وری و تیم کاری اتاق عمل، کمترین بهره وری را دارا هستند.

کلید واژه‌ها: بهره وری، تیم کاری، بیمارستانی، خدمات درمانی، مدل ریاضی، BWM، ANP

  1. Best Worst Method (BWM)
  2. Analytical Network Process (ANP)

 

 

بررسی تاثیر عوامل تفکر استراتژیک بر ایجاد تیم های اثربخش (مورد مطالعه: شهرداری منطقه ۱۳ شهر تهران)

چکیده

هدف از انجام این تحقیق سنجش تاثیر عوامل تفکر استراتژیک بر ایجاد تیم های اثربخش بوده است. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش در زمره تحقیقات توصیفی – پیمایشی قرار گرفته است. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیه مدیران ، سرپرستان و کارشناسان شهرداری منطقه ۱۳ شهر تهران به تعداد ۷۰۰ نفر بوده است. برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شده است ، که با توجه به جامعه ۷۰۰ نفری کارکنان حجم نمونه مورد نیاز پژوهش ۲۴۸ نفر تعیین شد. ابزار گردآوری در این پژوهش ، دو پرسشنامه تفکر استراتژیک بر گرفته از مقاله منوریان و همکاران (۱۳۹۱) و تیم های اثربخش بر گرفته از مقاله بیتمن و همکاران (۲۰۰۱) بوده، که روایی آن با استفاده از تکنیکهای CVR و CVI مورد سنجش قرار گرفت و همچنین پایایی این پرسشنامه ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ ۰٫۹۲۳ و ۰٫۹۵۰ تایید شد. جهت تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده از نرم افزار مدلسازی معادلات ساختاری اموس استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان داد که تفکر استراتژیک بر ایجاد تیم های اثربخش تاثیر قوی دارد .همچنین نتایج نشان حاکی از آن است که کلیه عوامل تفکر استراتژیک بر ایجاد تیم های اثربخش تاثیر معنی داری دارد .

Abstract.

The aim of this study was Investigating the Effect of strategic thinking factors on team effectivenes . This research is applied and the method is descriptive. The population of this study was consisted of managers and employees of District 13 of Municipality of Tehran City. Due to the Cochran formula, the number of samples were 248 persons . The instruments for collecting this research were two questionnaires ;strategic thinking questionnaires based on the paper by Monavarian et al. (1391) and the effective teams questionnaires from Beitman et al. (2001), whose validity was evaluated using CVR and CVI techniques and confirmed their reliability using Cronbach’s alpha coefficient 0.923 and 0.950 . To analyse the data, structural equation model (SEM) software,Amos, was used. results showed that strategic thinking have a significant effect on team effectivenes, and also all strategic thinking factors has a significant effect on team effectivenes .

آنالیز استواری سیستم تولید سلولی با در نظر گرفتن تخصیص تیمی کارهای کارگران

چکیده :

برنامه‌ریزی هدفمند جهت تخصیص کارگران به سلول­های مختلف تولیدی جهت انجام عملیات بر روی محصولات صورت پذیرد. در این تحقیق ابتدا مدلی ریاضی جهت طراحی اولیه سیستم بر پایه تفاوت در توانایی و تخصص کارگران مدل‌سازی می­گردد. هدف این مدل کاهش هزینه‌های مربوط به سیستم است. اما برای مدیران ارشد کارخانجات علاوه بر کمینه‌سازی هزینه‌های تولید، حداکثر سازی کیفیت کالاها نیز ضروری است. بنابراین هدف دوم این مدل حداکثر سازی کیفیت محصولات است .

در این تحقیق علاوه بر فرض همکاری گروهی کارگران ما قصد داریم از یک روش جدید که تاکنون در این حوزه انجام نگرفته است به نام آنالیز پایداری (برنامه ریزی استوار) استفاده کنیم . این امر به ما کمک میکند که بتوانیم به جای داشتن یک جواب جبهه‌ای از جواب ها را با یکدیگر داشته باشیم.اهمیت تحقیق ما از این جهت که تصمیم گیرندگان و مدیران ارشد دارای ازادی عمل برای انتخاب هستند بسیار حیاتی و مهم می‌باشد.

در این تحقیق ابتدا مدلی ریاضی جهت طراحی اولیه سیستم بر پایه تفاوت در توانایی و تخصص کارگران مدل‌سازی می­گردد. هدف این مدل کاهش هزینه‌های مربوط به سیستم است. اما برای مدیران ارشد کارخانجات علاوه بر کمینه‌سازی هزینه‌های تولید، حداکثر سازی کیفیت کالاها نیز ضروری است. بنابراین هدف دوم این مدل حداکثر سازی کیفیت محصولات است. واضح است که کیفیت محصولات با مواد اولیه و شرایط تولیدی را تخصص کارگران مشخص می­سازد.

در این مسأله۱۰ نمونه تصادفی برای پارامترهای غیر قطعی در نظر گرفتیم و مجموع تابع هدف اول (کل هزینه­های مربوط به تشکیل سلولی) و تابع هدف دوم (مجموع انحرافات نفر ساعت در سلول) بصورت یک تابع هدف کلی نمایش داده شده است .