مدل سازی ساختاری تفسیری عوامل کلیدی زنجیره تامین سرد در صنعت داروسازی با رویکرد شبکه ی بیزین

چکیده فارسی

امروزه، با رشد صنعت و تنوع محصولات زنجیره های تامین متمایزی در حال نمو و نمایان شدن هستند. محصولات خوراکی و بهداشتی اغلب دارای عمر مفید کوتاه و حساسیت های نگهداری و حمل و نقل هستند. از این رو مفهوم جدیدی پا به عرصه زنجیره تامین نهاد به نام زنجیه تامین سرد. این زنجیره مخصوص محصولات دارای عمر کوتاه و حساس است که باید در شرایط دمایی خاص و نگهداری مخصوص از تولید کننده به مشتری برسند. این محصولات شامل خون، دارو، لبنیات، گل، روزنامه، مواد شیمیایی مخصوص و … می باشند که با وسایل نقلیه متفاوت حمل و در محل های مخصوص نگهداری می شوند. زنجیره سرد تبدیل به بخش جدایی ناپذیر از دامنه زنجیره تامین شده است. هدف از این پژوهش بررسی تمامی عوامل مهم در یک مطالعه واحد است. این به یک مدل بهتر برای مطالعه اثربخشی یک زنجیره سرد منجر خواهد شد زیرا فقدان چنین مطالعه یکپارچه وجود دارد. مبنای عوامل با بررسی ادبیات گسترده ای بدست آورده می شود. روابط سراسری بر اساس تجزیه و تحلیل هر عامل و پیامدهای آن در زنجیره سرد کشیده می شود. مدل بیزین و مدلسازی ساختار تفسیری برای توسعه مدل استفاده می شود. نتیجه نهایی یک مدل ثابت است، که نشان دهنده وابستگی متقابل عوامل است. این مدل در نهایت اثربخشی یک زنجیره سرد مناسب را هنگامی فراهم می کند که مقادیر مربوطه از عوامل قرار داده شود. همچنین مدل تفسیر ساختاری این عوامل نیز توضیح داده خواهد شد و این عوامل به گونه ای طبقه بندی شده اند که عوامل وابسته و پرنفوذ به طور کامل مشخص گردند. سپس نمودارهای این سطوح ترسیم می شوند

Abstract

Cold chain has become an integral part of the supply chain domain. The purpose of this paper is to consider all the significant factors in a single study. This will result into a better model to study the effectiveness of a cold chain because there has been absence of such an integrated study. The basis of the factors is justified by performing extensive literature review. Inter relations are drawn based on critical analysis of each factor and its implications on cold chain. Bayesian Network and Interpretive Structure Modelling are used to develop the model. The end result is an established model, depicting the interdependencies of the factors. The model ultimately provides effectiveness of a given cold chain when the corresponding values of factors are put in. Also Structural interpretation of these factors was also explained And these factors were stratified to allow the affiliate and perpetrators to be obtained. Then the graphs of these levels are plotted

تعیین اثر اندازه و اهرم مالی بر ریسک پذیری بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

چکیده:

هدف اصلی تحقیق تعیین اثر اندازه بانک و اهرم مالی بر ریسک پذیری بانکهای پذیرفته­شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴» می باشد. ریسک اعتباری به عنوان متغیر وابسته و اندازه بانک و اهرم مالی به عنوان متغیرهای مستقل می باشند. نسبت کیوتوبین، مالکیت نهادی، نسبت اعضای غیرموظف هیئت مدیره، مالکیت مدیریتی، ریسک سیستماتیک و فرصتهای رشد نیز به عنوان متغیرهای کنترل می باشند. نمونه آماری تحقیق ۱۷ بانک می باشد. روش پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی با رویکرد کاربردی می باشد. روش گردآوری اطلاعات در بخش مبانی نظری از روش کتابخانه ای و در بخش آزمون فرضیات از روش اسنادکاوی صورتهای مالی می باشد. روش آزمون فرضیات از روش همبستگی و رگرسیون چندگانه است.

نتایج تحقیق نشان داد اندازه بانک تأثیر معکوس و معناداری بر ریسک پذیری یانکها دارد. اهرم مالی تأثیر مستقیم و معناداری بر ریسک پذیری بانکها دارد. نتایج مربوط به متغیرهای کنترلی نشان داد نسبت کیوتوبین، مالکیت نهادی، نسبت اعضای غیرموظف هیئت مدیره و مالکیت مدیریتی تأثیر معکوس و معناداری بر ریسک پذیری بانکها دارند و ریسک سیستماتیک تأثیر مستقیم و معناداری بر ریسک پذیری بانک دارد.

Abstract:

The main purpose of this study is survey the effect of size of banks and financial leverage on risk-taking banks listed in Tehran Stock Exchange during the years 1390 to 1394 “. Credit risk as the dependent variable and the independent variables are the size of banks and financial leverage. Tobin’s Q, institutional ownership, the proportion of non-executive board, management ownership, systematic risk and growth opportunities as well as variables controlled. Sample of research include 17 banks.

The study was a descriptive correlational with applied approach. Methods of data collections are library method in theoretical basis and financial statements in test hypothesis. Methods of test hypotheses are correlation and multiple regressions.

The results showed size of banks has significant adverse impact on bank risk. Financial leverage and significant direct effect on risk-taking is the Yankees. The results of the control variables show that Tobin’s Q ratio, institutional ownership, the proportion of non-executive members of the board and management ownership have significant adverse impact on banks’ risk and systemic risk has significant direct impact on the bank risk.

 

سنجش تاثیر مدیریت دانش بر نوآوری سازمانی با رویکرد بهبود خدمات شهری ( مطالعه موردی: شهرداری منطقه ۲ تهران )

چکیده

مدیریت دانش ارتقای یک رویکرد جامع برای شناسایی، تسخیر، بازیافتن، تسهیم و ارزشیابی یک سرمایه اطلاعاتی سازمان است و بر ابعاد مختلف سازمان تاثیر می‌گذارد و مدیریت دانش و فعالیت‌های مرتبط با آن، دارای کارکردهای متعددی در سازمان‌ها است که یکی از اصلی‌ترین و مهم‌ترین آنها افزایش توان رقابت سازمان در محیط رقابتی و خلق مزیت‌های رقابتی پایدار برای سازمان‌ها است و این موضوع به ویژه در سازمان‌های دانش محور همچون شهرداری که دانش کارکنان آنها عامل اصلی ارائه محصول یا خدمت آنها محسوب می‌گردد اهمیت خیلی بیشتری دارد، هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه میان مولفه­های مدیریت دانش با نوآوری سازمانی می باشد. جامعه هدف مطالعه حاضر، کارکنان شهرداری منطقه ۲ تهران می­­باشد که به نوعی در زمینه خدمات شهری فعال هستند، ۲۶۰ نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیده است و اطلاعات از طریق پرسشنامه استاندارد جمع‌آوری گردیده است. این تحقیق از نظر هدف کاربردی است و در جهت بهبود خدمات شهری گام بر می­دارد و همچنین از روش همبستگی برای آزمون فرضیه­ها استفاده شده است. نتایج حاصل نشان داده است که از میان مولفه­های مدیریت دانش، مولفه کسب دانش با ضریب همبستگی ۳۳٫۷ درصد؛ مولفه انتقال دانش با ضریب همبستگی ۱۵٫۴؛ مولفه خلق دانش با ضریب همبستگی ۲۰٫۷ و مولفه کاربرد دانش با ضریب همبستگی ۳۴٫۲ رابطه مثبت و معنی­داری با نوآوری سازمانی در جهت بهبود خدمات شهری دارد. در حالی­که مولفه حفظ دانش رابطه معنی­داری با نوآوری سازمان ندارد. همچنین از دیدگاه کارکنان شهرداری منطقه ۲تهران، تمامی مولفه­های مدیریت دانش در سازمان مذکور از وضعیت نسبتا مطلوبی برخوردار است. بطوری­که میانگین ارزش کسب شده برای متغیرها عبارت است از: کسب دانش برابر با ۳٫۱۳؛ حفظ دانش برابر با ۳٫۰۹؛ انتقال دانش ۳٫۱۱؛ خلق دانش ۳٫۱۳؛ کاربرد دانش ۳٫۲۹ و در نهایت نوآوری سازمانی برابر با ۳٫۳۲ بوده است ، لذا در این پژوهش پیشنهادات کاربردی در جهت نتایج حاصله ارائه گردیده است .

Abstract:

 

Knowledge management is the promotion in the approach of society in order to recognize, conquer, and recycle as well as to divide and evaluate information equity of the organization; in addition it effects on various dimensions of the organization. The knowledge management has various applications in any organization which one of the important one is increasing the potentiality of competition in competitive area and its relative activities. Furthermore it creates the permanents competitive advantages for the organizations. This issue especially in knowledge base organizations such as municipality, in which the knowledge of its staffs is the principal factor of preparing services and products, plays the fundamental role.

The purpose of this study is to scrutinize the relations between the indexes of management knowledge and organizational innovations. The community of this study is the employees of municipality of 2nd city zone that they are all engaged in kinds of cultural activities. 260 people have been chosen as a sample and all have been questioned by the standardized questionnaire. This study is the applicable study in purpose. And to do this study the correlational method is used. the results show that among all kinds of the components of knowledge managements, the component of knowledge acquisition with the correlational coefficient of 33.7% and the component of knowledge transfer with the correlational coefficient of 15.4 % , and the component of knowledge creation with the correlational coefficient of 20.7 %, and the component of knowledge application with the correlational coefficient of 34.2 %   have the positive and meaningful relation with the organizational innovation to improve urban services While the component of knowledge memorizing has no meaningful relation with the organizational innovation. Meanwhile base on the employees’ points of view in this understudied office all components of knowledge managements are in the acceptable level in their office. So much that the average of acquired values of variables are: knowledge acquisition is equal to 3.13, knowledge memorizing is equal to 3.09, knowledge transferring is equal to 3.11, knowledge creation is equal to 3.13, knowledge application is equal to 3.29 and finally the organizational innovation is equal to 3.32, therefore the applicable and functional advice and suggestions have been presented in this study.

 

بررسی رابطه تاثیر استراتژی بازاریابی انطباق پذیری و جهت گیری بر بهره وری، تنوع و عملکرد فروش ( مورد مطالعه : فروش شرکت به پخش ، واحد تهران )

چکیده

هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر استراتژی های بازاریابی، انطباق پذیری و جهت گیری بر بهره وری، تنوع و عملکرد واحد فروش شرکت بهپخش تهران بوده است. این تحقیق به روش توصیفی-همبستگی انجام شده و از نوع تحقیقات کاربردی است. جامعه آماری تحقیق را کلیه کارکنان و مدیران بخش فروش شرکت در شهر تهران تشکیل می دهند که تعداد آنها برابر با ۷۷۹ نفر بوده است. با استناد به رابطه نمونه گیری کوکران تعداد ۲۵۷ نفر از آنها به شیوه تصادفی انتخاب شده و پرسشنامه های اعتبارسنجی شده تحقیق میان آنان توزیع گردید. داده های تحقیق با استفاده از مدل های معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های تحقیق نشان داد که هریک از عوامل استراتژی های بازاریابی، انطباق پذیری و جهت گیری شرکت تاثیر مستقیم و معناداری بر روی شاخص های تنوع ، بهره وری و فروش داشته اند. بنابراین تاثیر مستقیم استراتژی های بازاریابی، انطباق پذیری و جهت گیری بر عملکرد فروش شرکت مورد تایید قرار گرفت.

Abstract

The aim of this study was to investigating the impact of marketing strategy, adaptability and orientation on productivity, diversity and sale performance in Behpakhsh Company’s sale unit of Tehran. This study was a descriptive-correlation and an applied research. The statistical population of research consists of all managers and employees of sale unit of company in Tehran in a number of 779 employees. Referring to Cochran sampling formula a number of 257 individuals were selected in a random way and validated questionnaires of study distributed among them. Data of research was analyzed by structural equation models. Findings showed that each of factors marketing strategy, adaptability and orientation has direct and significant effect on the productivity, diversity and sale performance. So the direct effect of marketing strategy, adaptability and orientation on productivity on the sale performance was approved.

رابطه مصرف و بیان خویشتن در سبک زندگی نوجوانان: پژوهشی به روش کیفی

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی سبک زندگی نوجوانان و رابطه آن با مصرف نمادین در بیان خود، شناسایی عوامل مؤثر بر سبک زندگی نوجوانان که منجر به مصرف نمادین کالاها می شود و دلایل استفاده از این کالاها به عنوان ابزاری فردی اجتماعی برای بیان خود می  باشد؛ روش این پژوهش، روشی کیفی است بهمراه نمونه ی ۳۵ نفره از مشرکت کنندگان نوجوان می باشد که از مناطق مختلف تهران شامل شمال، جنوب، غرب، شرق، را از طریق مصاحبه عمیق مورد بررسی قرار دادیم، قابل ذکر است که تعداد مصاحبه انجام شده ۴۰ مصاحبه بود که تعدادی از مصاحبه ها به دلیل عدم تمایل مصاحبه شونده از دور خازج شدند؛ نتایج حاصل از این پژوهش در ۳ مرحله کدگذاری شد و به کشف مقوله مرکزی انجامید این نتایج حاکی از آن است که نوجوانان به چه دلایلی از کالاها به عنوان مصرف نمادین استفاده می کنند” رسیدن به مفهوم خویشتن مورد انتظار از طریق اهمیت به مد و پوشش خود می باشد که همان مقوله مرکزی یا هسته پژوهش است، از جمله مفاهیم بدست آمده در این پژوهش این بود که نوجوانان برای نشان دادن نوعی از خود که به بروز آن تمایل دارند در تلاش هستند این این خود جایی بین خود واقعی و ایده آل قرار دارد که افراد سعی دارند با انجام برخی از فعالیت ها در سبک زندگی خود آن را به نمایش بگذارند؛ از جمله محدودیت هایی که پژوهشگر در طی اجرای پژوهش با آن ها برخورد کرد می توان به عدم همکاری مشارکت کنندگان اشاره کرد، که شامل نوجوانان ۱۵ الی ۱۸ سال در شهر تهران بود اشاره کرد، در خصوص اصالت پژوهش در پیشینه پژوهشی در ارتباط با سبک زندگی نوجوانان به صورت کیفی مشاهده نشد.

 

شناسایی و الویت بندی شاخص های کار تیمی منجر به تولید ناب در معلمان هنرستان های منطقه ۲۰ تهران از منظر دانش آموزان

چکیده:

سازمان ها همانگونه که به بازسازی خود می پردازند تا بتوانند موثرتر و با راندمان بهتر به رقابت بپردازند، به سوی تیم ها نیز روی آورده اند تا از ذوق و قریحه کارکنان به نحوی بهتر بهره ببرند. مدیران دریافته اند که تیم ها نسبت به سازمانهای سنتی و شکل های دیگر گروه های کاری دارای قدرت انعطاف بیشتر بوده و دربرابر محیط در حال تغییر بهتر پاسخگو هستند؛ لذا ضرورت تشکیل تیم ها و کار گروهی در سازمانها اهمیت مطالعات بر روی مقوله کار تیمی را آشکار می سازد. از آنجایی که ایجاد هماهنگی و دستیابی به یک ترکیب بهینه از افراد می تواند به عملکرد بالای تیمی منجر شود، درنتیجه توجه به عوامل تأثیرگذاری که می تواند اثربخشی کار تیمی را بهبود بخشد مسأله مهمی است. تحقیق حاضر دربرگیرنده شناسایی و الویت بندی شاخص های کار تیمی منجر به تولید ناب در معلمان هنرستان های منطقه ۲۰ تهران از منظر دانش آموزان می باشد. معیارهای بسیاری که بر اثربخشی کار تیمی موثرند وجود دارد که دارای روابط متقابلی هستند که در این تحقیق از معیار های متفاوت و تاثیرگذاری یاد شده است.. همچنین با استفاده از تکنیک دی متل[۱] برای نشان دادن روابط متقابل زیرمعیارها و یافتن فاکتورهای مهمی که می توانند بر اثربخشی کار تیمی تأثیر گذارند، استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق معلمان هنرستان های منطقه ۲۰ تهران می باشند. تعداد ۱۰ نفر از آنان به عنوان نمونه مورد بررسی در این مطالعه می باشند. در این پژوهش برای جمع آوری داده های پژوهش از مصاحبه و ابزار پرسشنامه استفاده گردیده است. نتایج حاکی از آن است از بین معیارهای مختلف؛ هدایت، مسئولیت پذیری، خلاقیت،چشم اندازبیشترین اولویت برخوردار است.

Abstract:

Organizations are gearing up to teams to better utilize employees’ talent as they rebuild themselves to compete more effectively and efficiently. Managers have found that teams are more flexible than traditional organizations and other forms of working groups and are responsive to a changing environment. Therefore, the need for teams and teamwork in organizations to prioritize studies on teamwork Reveals. Since creating coordination and achieving an optimal combination of individuals can lead to high team performance, it is important to focus on effective factors that can improve the effectiveness of teamwork. The present study involves identifying and prioritizing team performance indicators leading to lean production in the teachers of the 20th district of Tehran from the perspective of students. There are many criteria that influence the effectiveness of teamwork that has interactions that have different and effective measures in this research. Also, using the D-Metal technique to show the interrelationships between sub-criteria and to find important factors that can Has been used to influence the effectiveness of teamwork. The statistical population of this research is Teachers of 20th Tehran Conservatory. Ten of them were the sample of this study. In this study, interviews and questionnaires were used to collect the research data. The results indicate that among the various criteria, guidance, accountability, creativity, and vision are the most important priorities

[۱] – DEMATEL

نقش کارتیمی در توانمند سازی اعضای سازمان های مردم نهاد( مورد مطالعه: سازمان بین المللی محیط زیست)

چکیده

یکی از معیارهایی که سازمان‌های امروزی در جهت سبقت گرفتن از رقبای خود مدنظر دارند ازیک‌طرف توجه به مدیریت منابع انسانی، به‌ویژه توانمندسازی کارکنان و اعضا در سازمان‌ها و از طرف دیگر فرهنگ گروهی و تیمی کار کردن است. بسیاری از سازمان‌ها برای انعطاف‌پذیری لازم و تطبیق خود با محیط به تیم‌های توانمند نیازمندند. امروزه سازمان‌ها با چالش‌های متفاوتی مواجه هستند و دریافته‌اند که مهم‌ترین عامل اصلی در موفقیت سازمان و فائق آمدن بر چالش‌ها، استفاده از دانش، نظرات، انرژی و خلاقیت تمامی منابع انسانی توانمند می‌باشد تا آنجا که صاحب‌نظران علم مدیریت، کلید حل بسیاری از معضلات سازمان و افزایش بهره‌وری واحدهای کاری را استفاده از کار تیمی معرفی می‌نمایند. کار تیمی در سازمان‌ها از اهمیت بسیاری برخوردار است و کار تیمی چندوظیفه‌ای برای موفقیت سازمان‌ها یک عامل ضروری محسوب می‌شود. در عرصه بازار متحول امروز، بدون کار تیمی، تمرکز کامل بر اعضا و توانمندسازی آنان میسر نخواهد شد. هدف از این پژوهش بررسی تأثیر کار تیمی در توانمندسازی اعضای سازمان بین المللی محیط زیست است. روش جمع آوری اطلاعات در این تحقیق، پیمایشی مبتنی بر پرسشنامه محقق ساخته بوده است. جامعه آماری این تحقیق ۷۰۰۰ نفر از اعضای این سازمان در ایران می باشد که با استفاده از جدول مورگان ۳۶۵ نفر برآورد و در ادامه با نرم افزار spss به تحلیل و توصیف متغیرها و فرضیه های پژوهش پرداخته شده است. نتایج حاصل از پژوهش بیانگر آن است که مؤلفه های کار تیمی (اهداف مشخص، هماهنگی، ارتباطات، رهبری شایسته، پشتیبانی، همبستگی و تصمیم گیری) بر توانمندسازی اعضای سازمان بین المللی محیط زیست تأثیر مثبت داشته اند.

Abstract

 

One of the criteria the modern organizations consider in order to overcome their competitors is, on the one hand, to pay attention to human resources particularly employees and members empowerment and, on the other hand, is to focus on community culture and teamwork. Many of the organization need empowered teams to be sufficiently flexible and adaptable with the environment. Nowadays, organizations face various challenges and they have found that the most important factor in success and overcoming the challenges is to employ empowered human resources’ knowledge, comments, energy and creativity; since, management commentators introduced teamwork as the key solution of organizational challenges and working units’ efficiency improvement. Teamwork in organization is of significant importance and multi-task teamwork is a necessary factor foe organizational success. In ever changing modern market, it would not be possible to fully focus on members and their empowerment. The main goal of this research is to investigate the effect of teamwork on NGO’s members’ empowerment. Data collection procedure in this research is self-administrated questionnaire based survey. The population included 700 members of this organization in Iran and the sample size was determined to be 365 subjects based on Morgan Table. The data obtained were analyzed using the SPSS and variables and hypotheses were explained. The results indicated that teamwork elements (certain objectives, coordination, communications, competent leadership, supporting, integrity and decision making) are positively effective on the organization’s members studied.

 

تعیین اثر گروههای اجتماعی و برچسب خصوصی بر وفاداری مشتریان به فروشگاه با نقش تعدیل گر ارزش خرید (مورد مطالعه: عرضه محصولات در فروشگاههای زنجیره ای هایپر استار)

چکیده پژوهش:

این تحقیق توسعه و گسترش مدل مفهومی تأثیر گذار عوامل تعدیل گر منغعت از خرید و لذت از خرید و ارتباط آن با گروههای اجتماعی، برچسب های خصوصی بر وفاداری مشتریان به فروشگاهها را بررسی می کند. در فرآیند شکل گیری نگرش، تصمیم گیری و کنش افراد در جامعه، عواملی چند نقش دارند. از جمله مهمترین آنها افراد یا گروههای مرجع اند که مبنا و معیار داوری و ارزیابی کار کنش گران اجتماعی قرار می گیرند. گروههای مرجع دو کارکرد عمده ی هنجاری و مقایسه ای دارند. ۳۸۴ نفر بصورت حضوری پرسشنامه هایی را تکمیل نموده اند و تحلیل چهارچوب مفهومی توسط مدل معادله ساختاری انجام گرفته است. طبق یافته هایی از مدل رابطه ضعیف و یا بدون معنایی بین متغیرهای تعدیل گر بر گروههای اجتماعی و برچسب خصوصی با وفاداری به فروشگاه مشاهده شد. هرچند که گروههای اجتماعی و برچسب خصوصی این رابطه معنی دار ضعیف بر وفاداری به فروشگاه را به یک رابطه قوی تبدیل می‌کند.این مطالعه به مدیران این امکان را می دهد تا راهبردهای بازاریابی را به منظور کسب منفعت از خرید در حین تجربه فرآیند مذکور توسعه دهند و امکان توانایی     خرده فروشان را بمنظور وفاداری مصرف کنندگان به فروشگاه در دراز مدت افزایش می دهد. این مطالعه تلاش دارد تا تأثیرات تعدیل گر در ارزش خرید و ارتباط آن را با گروههای اجتماعی، برچسب های خصوصی بر وفاداری مشتریان به فروشگاه را برای اولین بار نشان دهد.

Abstract      

 

This article sights the conceptual development model of the moderating factors effect of utilitarian and hedonic shopping value in determining the relationship between social groups and also private label usage and store loyalty. Many factors are defined as peoples interactions and making their decisions in attitudes shaping process. The most important valuation factors are social groups or people’s whom are evaluated and so in doing judged by socialist. Social groups have comparative and also regular role in their performance. Furthermore, in this survey, we gathered the data from 384 online principles and analyzed the model by using structural equation modeling. Due to the findings, we observed no significant influence or a weaken relationship on the moderating factors between social groups and private label usage and store loyalty. Although, social groups and private label usage transfer this weaken form to the extremely positive relationship to store loyalty. This survey may offer the managers to extend their marketing strategies oriented to create utilitarian shopping value during the shopping process, and also retailers may be able to advance the consumer’s loyalty in long terms. Furthermore, this study efforts moderating impact of shopping value between social group and private label usage and store loyalty bond in first time.

سنجش تاثیر یادگیری سازمانی بر ابعاد چابکی سازمانی در دانشگاه علوم پزشکی تهران

چکیده

هدف از این تحقیق سنجش تاثیر یادگیری سازمانی بر ابعاد چابکی سازمانی در دانشگاه علوم پزشکی تهران است. این تحقیق بر اساس طرح تحقیق از نوع توصیفی می باشد. و براساس هدف، از نوع کاربردی می باشد. جامعه آماری این تحقیق ۱۸۰ نفر از کارکنان دانشگاه علوم پزشکی تهران با مدرک کارشناسی و بالاتراست . مقدار حجم نمونه با توجه به حجم جامعه با استفاده از جدول مورگان ۱۱۸ نفر است. روش نمونه گیری نیز تصادفی ساده بود. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه استاندارد یادگیری سازمانی نیفه و پرسشنامه محقق ساخته چابکی سازمانی است. در پژوهش حاضر از هر دو نوع آمار توصیفی و استنباطی برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد. بدین صورت که پس از استخراج داده های پرسشنامه، ابتدا جهت بررسی های جمعیت شناختی از روش های توصیفی در مورد متغیرهای مورد مطالعه استفاده و سپس برای پاسخگویی به سؤالات پژوهش از آمار استنباطی بهره گرفته شد. از آزمون کولموگروف- اسمیرنف جهت بررسی نرمال بودن و در گام بعد از آزمون معادلات ساختاری استفاده شد. جهت انجام محاسبات نیز ، نرم افزار Spss و lisrel مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان داد که یادگیری سازمانی بر پاسخگویی کارکنان ،شایستگی کارکنان، سرعت در میان کارکنان تاثیر دارد. اما یادگیری سازمانی بر انعطاف پذیری در میان کارکنان دانشگاه علوم پزشکی تهران تاثیر ندارد. و یادگیری سازمانی بر چابکی سازمانی در دانشگاه علوم پزشکی تهران تاثیر دارد.

کلمات کلیدی: یادگیری سازمانی، چابکی سازمانی، دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

 

Abstract

The aim of this study is to assess the impact of organizational learning on organizational agility dimensions of Tehran University of Medical Sciences. This is a descriptive study based on research design. And on purpose, is applied. The population of the study, 180 employees of Tehran University of Medical Sciences with a bachelor’s degree and higher. The sample size according to the size of population using Morgan table 118 people. The method was simple random sampling. Nyfh standard questionnaire of organizational learning and organizational agility is a self-made questionnaire. In this study, both descriptive and inferential statistics were used to analyze the data. The Kolmogorov-Smirnov test for normality and examine the structural equation model was used in the next step. For the calculation, the software Spss and lisrel was used. The results showed that organizational learning on staff accountability, competence of staff, quickly among the employees affected. But organizational learning flexibility among employees Tehran University of Medical Sciences effect. And organizational learning on organizational agility in Tehran University of Medical Sciences affected.

Keywords: organizational learning, organizational agility, Tehran University of Medical Sciences

شناسایی نقش محیط های تجاری و راهبری های نوآورانه در تحقق عملکرد بهینه کسب و کار ( مورد مطالعه : شرکت های نسته بندی مواد غذایی شهر تهران)

چکیده:

پژوهش حاضر با هدف شناسایی نقش محیط‌‎های تجاری و راهبردهای نوآورانه در تحقق عملکرد بهینه کسب و کار (مورد مطالعه: شرکت‌های بسته بندی مواد غذایی شهر تهران) انجام شد. طرح پژوهش در این مطالعه، آزمایشی از نوع توصیفی-همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش از کارکنان و مدیران شرکت های بسته بندی مواد غذایی شهر تهران بودند. که روش نمونه گیری خوشه ای – تصادفی ساده و با توجه به نا محدود بودن جامعه، طبق جدول مورگان حجم نمونه ۳۸۴ می باشد. و با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته نتایج با آزمون های همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی ساده با استفاده از نرم‎افزار اس پی اس اس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. نتایج نشان داد که افزایش راهبرد نوآوری محصول، راهبرد نوآوری فرایند، پویایی محیط و رقابتی بودن محیط عملکرد باعث بهبود عملکرد کسب و کار خواهد شد.

 

واژه‌های کلیدی: محیط‌‎های تجاری، راهبردهای نوآورانه، عملکرد بهینه کسب و کار

 

Abstract

The purpose of this study was to identify the role of business environments and innovative strategies in realizing the optimal business performance (case study: food packaging companies in Tehran). The research design was a descriptive-correlational study. The statistical population of this research was the employees and managers of food packaging companies in Tehran. The cluster sampling method is simple random and with regard to the unrestricted community and Morgan’s table, the sample size is 384. The questionnaire used in the study was a researcher-made questionnaire. The results were analyzed by Pearson correlation tests and simple linear regression using SPSS software. The results showed that enhancing the product innovation strategy, process innovation, environmental dynamics and competitive performance environment will improve business performance.

 

Keywords: Business Environments, Innovative Strategies, Optimal Business Performance