بایگانی نویسنده: دکتر باران دوست

تبیین مدل ریاضی سنجش بهره وری تیم‌های کاری بیمارستانی / خدمات درمانی (مورد مطالعه: بیمارستان سجاد تهران)

چکیده

 در این پایان نامه که هدف آن ارائه مدل ریاضی جهت سنجش بهره وری تیم‌های کاری بیمارستانی / خدمات درمانی می‌باشد، عوامل مؤثر بر بهره وری تیم‌های کاری بیمارستانی / خدمات درمانی از طریق مطالعات کتابخانه‌ای و بررسی ادبیات موضوعی استخراج گردیدند که شامل ۳۴ عامل مهم و مؤثر می‌باشند، سپس اقدام به دسته بندی آنها در قالب ۹ شاخه نمودیم. سرانجام با استفاده از روش بهترین-بدترین[۱] (رضایی، ۲۰۱۵) و ترکیب آن با روش فرآیند تحلیل شبکه‌ای ۲ روشی جدید جهت حل مسئله (سنجش بهره وری تیم‌های کاری بیمارستانی / خدمات درمانی) ابداع گردید. پس از آن با انجام مطالعه در بیمارستان سجاد تهران، ۱۲ تیم کاری بیمارستانی (در حوزه پرستاری) را جهت کاووش و بررسی عوامل مؤثر بر بهره وری تیم‌های کاری بیمارستانی انتخاب گردید. نتایج حاصل از پژوهش انجام شده نشان می‌دهد، در میان ۳۴ عامل در نظر گرفته شده، درصد رشد کیفیت خدمات ارائه شده به بیماران (سالیانه) مؤثرترین عامل و درصد عضویت رسمی اعضا (نسبت به پیمانی) کم اثرترین عامل در سنجش بهره وری تیم‌های کاری بیمارستانی می‌باشند. همچنین در بیمارستان سجاد تهران، تیم کاری آنژیوگرافی، بیشترین بهره وری و تیم کاری اتاق عمل، کمترین بهره وری را دارا هستند.

کلید واژه‌ها: بهره وری، تیم کاری، بیمارستانی، خدمات درمانی، مدل ریاضی، BWM، ANP

  1. Best Worst Method (BWM)
  2. Analytical Network Process (ANP)

 

 

بررسی تاثیر عوامل تفکر استراتژیک بر ایجاد تیم های اثربخش (مورد مطالعه: شهرداری منطقه ۱۳ شهر تهران)

چکیده

هدف از انجام این تحقیق سنجش تاثیر عوامل تفکر استراتژیک بر ایجاد تیم های اثربخش بوده است. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش در زمره تحقیقات توصیفی – پیمایشی قرار گرفته است. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیه مدیران ، سرپرستان و کارشناسان شهرداری منطقه ۱۳ شهر تهران به تعداد ۷۰۰ نفر بوده است. برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شده است ، که با توجه به جامعه ۷۰۰ نفری کارکنان حجم نمونه مورد نیاز پژوهش ۲۴۸ نفر تعیین شد. ابزار گردآوری در این پژوهش ، دو پرسشنامه تفکر استراتژیک بر گرفته از مقاله منوریان و همکاران (۱۳۹۱) و تیم های اثربخش بر گرفته از مقاله بیتمن و همکاران (۲۰۰۱) بوده، که روایی آن با استفاده از تکنیکهای CVR و CVI مورد سنجش قرار گرفت و همچنین پایایی این پرسشنامه ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ ۰٫۹۲۳ و ۰٫۹۵۰ تایید شد. جهت تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده از نرم افزار مدلسازی معادلات ساختاری اموس استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان داد که تفکر استراتژیک بر ایجاد تیم های اثربخش تاثیر قوی دارد .همچنین نتایج نشان حاکی از آن است که کلیه عوامل تفکر استراتژیک بر ایجاد تیم های اثربخش تاثیر معنی داری دارد .

Abstract.

The aim of this study was Investigating the Effect of strategic thinking factors on team effectivenes . This research is applied and the method is descriptive. The population of this study was consisted of managers and employees of District 13 of Municipality of Tehran City. Due to the Cochran formula, the number of samples were 248 persons . The instruments for collecting this research were two questionnaires ;strategic thinking questionnaires based on the paper by Monavarian et al. (1391) and the effective teams questionnaires from Beitman et al. (2001), whose validity was evaluated using CVR and CVI techniques and confirmed their reliability using Cronbach’s alpha coefficient 0.923 and 0.950 . To analyse the data, structural equation model (SEM) software,Amos, was used. results showed that strategic thinking have a significant effect on team effectivenes, and also all strategic thinking factors has a significant effect on team effectivenes .

آنالیز استواری سیستم تولید سلولی با در نظر گرفتن تخصیص تیمی کارهای کارگران

چکیده :

برنامه‌ریزی هدفمند جهت تخصیص کارگران به سلول­های مختلف تولیدی جهت انجام عملیات بر روی محصولات صورت پذیرد. در این تحقیق ابتدا مدلی ریاضی جهت طراحی اولیه سیستم بر پایه تفاوت در توانایی و تخصص کارگران مدل‌سازی می­گردد. هدف این مدل کاهش هزینه‌های مربوط به سیستم است. اما برای مدیران ارشد کارخانجات علاوه بر کمینه‌سازی هزینه‌های تولید، حداکثر سازی کیفیت کالاها نیز ضروری است. بنابراین هدف دوم این مدل حداکثر سازی کیفیت محصولات است .

در این تحقیق علاوه بر فرض همکاری گروهی کارگران ما قصد داریم از یک روش جدید که تاکنون در این حوزه انجام نگرفته است به نام آنالیز پایداری (برنامه ریزی استوار) استفاده کنیم . این امر به ما کمک میکند که بتوانیم به جای داشتن یک جواب جبهه‌ای از جواب ها را با یکدیگر داشته باشیم.اهمیت تحقیق ما از این جهت که تصمیم گیرندگان و مدیران ارشد دارای ازادی عمل برای انتخاب هستند بسیار حیاتی و مهم می‌باشد.

در این تحقیق ابتدا مدلی ریاضی جهت طراحی اولیه سیستم بر پایه تفاوت در توانایی و تخصص کارگران مدل‌سازی می­گردد. هدف این مدل کاهش هزینه‌های مربوط به سیستم است. اما برای مدیران ارشد کارخانجات علاوه بر کمینه‌سازی هزینه‌های تولید، حداکثر سازی کیفیت کالاها نیز ضروری است. بنابراین هدف دوم این مدل حداکثر سازی کیفیت محصولات است. واضح است که کیفیت محصولات با مواد اولیه و شرایط تولیدی را تخصص کارگران مشخص می­سازد.

در این مسأله۱۰ نمونه تصادفی برای پارامترهای غیر قطعی در نظر گرفتیم و مجموع تابع هدف اول (کل هزینه­های مربوط به تشکیل سلولی) و تابع هدف دوم (مجموع انحرافات نفر ساعت در سلول) بصورت یک تابع هدف کلی نمایش داده شده است .

 

 

فهرست مطالب کتاب استراتژی‌های موفقیت تیم‌ها- راهنمای اعضای تیم

فهرست مطالب

بخش اول: مقدمه. ۵

چرا باید تیم تشکیل دهیم ……………………………………………………………………………………..۶

فصل دوم: اصول اولیه تشکیل تیم. ۱۱

مراحل توسعه تیم …………………………………………………………………………………………..۱۲

مرحله اول : شکل گیری……………………………………………………………………………………۱۳

مرحله دوم : تلاطم …………………………………………………………………………………………۱۴

مرحله سوم : تعادل………………………………………………………………………………………….۱۵

مرحله چهارم : کارائی………………………………………………………………………………………۱۶

بازیکنان تیم ………………………………………………………………………………………………..۱۷

پرسش نامه………………………………………………………………………………………………….۱۸

کارکردن سبک ها با یکدیگر ……………………………………………………………………………….۲۳

داشتن یک چیز خوب بیش از حد……………………………………………………………………………۲۵

مدل ذهنی کار تیمی ………………………………………………………………………………………..۲۶

مهارت های کار تیمی ………………………………………………………………………………………۲۷

تصمیم گیری مشارکتی ……………………………………………………………………………………..۲۸

مصالحه در برابر اتفاق نظر………………………………………………………………………………..۳۰

مهارت های مدیریت جلسه …………………………………………………………………………………۳۲

فصل سوم: ابزار سازمانی.. ۳۳

تعیین نقش ها ………………………………………………………………………………………………۳۴

تعیین قوانین پایه …………………………………………………………………………………………..۳۷

دستور جلسه ……………………………………………………………………………………………….۳۹

خلاصه جلسه ………………………………………………………………………………………………۴۲

برنامه ریزی پروژه ………………………………………………………………………………………..۴۴

تحلیل فاصله ……………………………………………………………………………………………….۴۶

نمودار نتایج خاص …………………………………………………………………………………………۴۸

فصل چهارم: چارچوب حل مسئله. ۵۰

مراحل ۷گانه حل مساله ……………………………………………………………………………………..۵۱

فصل پنجم: ابزار تحلیل.. ۵۵

طوفان فکری ………………………………………………………………………………………………..۵۶

تمرین تیمی – طوفان فکری ………………………………………………………………………………….۵۸

نمودار وابستگی ……………………………………………………………………………………………..۵۹

تکنیک گروه اسمی …………………………………………………………………………………………..۶۰

نمودار فراوانی ………………………………………………………………………………………………۶۲

ترسیم روند نما ………………………………………………………………………………………………۶۳

نمودار روابط متقابل …………………………………………………………………………………………۶۴

تفسیر نتایج …………………………………………………………………………………………………..۶۶

نمودار علت و معلولی ……………………………………………………………………………………….۶۹

فصل ششم: وقتی مسئلهای مطابق میل پیش نرفته. ۷۵

عملکرد نا مطلوب تیم ………………………………………………………………………………………..۷۶

قضاوت تیمی ………………………………………………………………………………………………..۷۸

عدم اعتماد …………………………………………………………………………………………………..۸۰

ترس از برخورد و تضاد……………………………………………………………………………………..۸۱

عدم تعهد …………………………………………………………………………………………………….۸۲

عدم مسئولیت پذیری …………………………………………………………………………………………۸۳

عدم توجه به نتایج …………………………………………………………………………………………..۸۴

 

مقدمه نویسندگان کتاب استراتژی‌های موفقیت تیم‌ها- راهنمای اعضای تیم

مقدمه

هدف کتاب حاضر، تجهیز کردن شما با ابزاری است که می‌تواند به تیمتان کمک کند تا با موفقیت و سودمندی فعالیت کند. این روش‌ها به تیم شما کمک خواهند کرد تا اطلاعات را ساماندهی کرد، جلسات کارآمدی را سازماندهی و برگزار نمود و همکاری مفیدی بین اعضای تیم به وجود بیاورد.

اهداف:

پس از اینکه این کتاب را مطالعه نمودید و موارد ذکر شده در آن را برای تیم خود اجرا کردید، قادر خواهید بود:

  • اعضای تیم با خصوصیات متفاوت را شناسایی کنید و بفهمید چه دستاوردهایی می‌توانند برای تیم شما داشته باشند.
  • تیم جدیدی را با قوانین، نقش‌ها و مسئولیت‌های مشخص سازماندهی کنید.
  • جلسات تیمی ثمربخشی را مدیریت و سازماندهی کنید.
  • مدیریت زمان و پروژه را اجرایی کنید.
  • هفت مرحله‌ی حل مسئله را دنبال کنید.
  • روش‌های کمی و کیفی تحلیل بیشتری را برای حل مسائل خود به کار گیرید.
  • زمان و چگونگی استفاده از ابزارهای سازمانی و تحلیلی مناسب را بدانید.

استراتژی‌های موفقیت تیم‌ها- راهنمای اعضای تیم

کتاب استراتژی‌های موفقیت تیم‌ها- راهنمای اعضای تیم

تالیف دکتر فرانسیس کندی و دکتر لیندا نیلسون

ترجمه :دکتر رامبد باران دوست و سید محمدتقی آرام فر

مقدمه مترجمین

مقدمه نویسندگان

فهرست مطالب

مقدمه مترجمین کتاب استراتژی‌های موفقیت تیم‌ها- راهنمای اعضای تیم

مقدمه مترجمین

عملاً امروز نمی‌توان کسب و کاری را مشاهده نمود که بدون بهره‌گیری از تیم‌ها بتواند کار خود را به خوبی به پیش برد. حتی عده ای معتقدند که اگر کسی تنها هم کار کند، در حال کار با تیمی است. در این شرایط، محیط مطالعاتی مدیریت در ایران همچنان از کمبود منابع مطالعاتی حوزه کار تیمی رنج می‌برد. معدود کتب منتشره نیز نتوانسته‌اند به جبران این کمبود نائل آیند.

مترجمین در راستای تامین احتیاجات عملیاتی دانشجویان رشته‌های مدیریت که آموزه های تئوری چندی در این زمینه را در دروس مدیریت رفتار سازمانی، روانشناسی صنعتی سازمانی و نیز مدیریت منابع انسانی آموخته‌اند، در کنار مدیران صنایع، پر‌کردن این کمبود را ضروری می‌دانستند.

امید است کتاب حاضر در کنار مجموعه اقداماتی که در راستای توسعه کار تیمی در جامعه به صورت برگزاری همایش ملی، مجموعه پوستر ها، کتب و پایان‌نامه‌های کار تیمی انجام پذیرفته‌اند،گامی در راستای تامین منابع مطالعاتی این حوزه مهم و بین رشته ای باشد.

معرفی کتاب

تعیین ارتباط میان اجتناب از پرداخت مالیات با عملکرد و وجوه نقد نگهداری شده شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

چکیده:

هدف اصلی این تحقیق « تعیین ارتباط اجتناب از پرداخت مالیات با عملکرد و وجوه نقد نگهداری شده در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴» بود که در این راستا اجتناب از پرداخت مالیات به عنوان متغیر مستقل و معیارهای ارزیابی عملکرد مالی (نرخ بازده داراییها، نرخ بازده سالانه سهام، ارزش افزوده اقتصادی، ارزش افزوده بازار و نسبت جریانات نقدی آزاد به عنوان متغیرهای وابسته می باشند. اندازه شرکت و اهرم مالی نیز به عنوان متغیرهای کنترل می باشد.

به طور کلی روش آماری مورد استفاده در این پژوهش روش همبستگی و رگرسیون چندگانه است.

نتایج تحقیق نشان داد ارتباط مستقیم و معناداری بین اجتناب از پرداخت مالیات با معیارهای ارزیابی عملکرد، وجوه نقد نگهداری شده و اندازه شرکت وجود دارد. ارتباط بین اهرم مالی و اجتناب از پرداخت مالیات معکوس و معنادار می باشد.

Abstract:

The main objective of the study “The relationship between tax avoidance and performance and cash held at listed companies in Tehran Stock Exchange during 1390 to 1394,” which in this context to avoid paying tax as an independent variable and performance evaluation criteria financial (rate of return on assets, return on average equity, economic value added, market value added, and the ratio of free cash flow are as dependent variables. the size of the company’s and financial leverage are control variables.

In general, the statistical method used in this study is correlational and multiple regression. The results showed significant correlation between tax avoidance and performance evaluation criteria, cash holdings and the size of the company. The correlation between financial leverage and avoid paying taxes is negative and significant.
 

 

فضای خدمات شهری ، جهت گیری خدمات و کیفیت خدمات بر رضایت مشتریان

چکیده:

هدف این پژوهش بررسی تاثیر فضای خدمات شهری ، جهت گیری خدمات و کیفیت خدمات بر رضایت مشتریان شرکت ارتباطات سیار می باشد. در این راستا ضمن مروری بر مفاهیم فضای خدمات شهری ، کیفیت خدمات و جهت گیری خدمات، با استفاده از روش رگرسیون به بررسی تاثیر فضای خدمات شهری ، جهت گیری خدمات و کیفیت خدمات بر رضایت مشتریان پرداختیم. .جامعه آماری این پژوهش شامل مشتریان شرکت ارتباطات سیار استان تهران می باشد که تعداد آنها حدود۲۰۰۰ نفر برآورد شده و حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان کرجسی مربوط به تعیین حجم نمونه در جامعه های محدود ۳۲۲ نفر تعیین گردیده است که با استفاده از نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده اند. برای جمع آوری داده ها در این تحقیق از پرسشنامه استفاده شده است که روایی آن به صورت روائی محتوا توسط خبرگان و روائی سازه و ساختار توسط تحلیل عاملی تائیدی مورد تائید قرار گرفت و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ تأیید شده است . به منظور تجزیه و تحلیل داده ها در این تحقیق از آزمون های کلموگروف- اسمیرنوف،جهت تست نرمالیته و از آزمون رگرسیون جهت آزمون فرضیات استفاده شد. نتایج نشان داد فضای خدمات شهری ، جهت گیری خدمات و کیفیت خدمات بر رضایت مشتریان تاثیر مثبت و معناداری دارد.

Abstract

The purpose of this study was to investigate the impact of urban services space, service orientation and service quality on mobile phone company customers’ satisfaction. In this regard, by reviewing the concepts of urban services space, service quality and service orientation, using the regression method, we investigated the impact of urban services space, service orientation and service quality on customer satisfaction.

The statistical population of this study consisted of customers of mobile communication company of Tehran province, whose number is about 2000 people. The sample size was determined by using Morgan Crujcy’s table for determining the sample size in limited societies of 322 people. Using random sampling method, Simple to choose.

A questionnaire was used to collect the data. The validity of the content was verified by the experts and the validity of the structure and structure was verified by a confirmatory factor analysis and its reliability was confirmed using the Cronbach’s alpha coefficient. In order to analyze the data, Kolmogorov-Smirnov tests were used to test the normality and regression tests were used to test the hypotheses. The results showed that the urban services space, service orientation and service quality have a positive and significant effect on customer satisfaction.

 

نقش بازاریابی اینترنتی بر رشد صنعت توریسم (موردمطالعه: آژانسهای هواپیمایی شهر تهران)

چکیده

در طول چند دهه اخیر نشان داده‌شده است که از اینترنت می‏توان به‌عنوان یک وسیله تسهیل‌کننده عناصر بین‏المللی شدن مانند جمع‌آوری اطلاعات و فرصت‌های شبکه استفاده کرد. اگرچه هنوز درک محدودی از چگونگی استفاده از اینترنت برای قابلیت‏های بازاریابی که موجب رشد شرکت‏ها در بازارهای بین‌المللی می‏شود وجود دارد.

هدف از این مطالعه، بررسی نقش بازاریابی اینترنتی بر رشد صنعت توریسم (موردمطالعه: آژانس‏های هواپیمایی شهر تهران هست. در این تحقیق با استفاده از روش آزمون رگرسیون، تحلیل مسیر و مدل‌سازی معادلات ساختاری بر اساس یک مدل مفهومی از قابلیت‏های بازاریابی اینترنتی و رشد بازار بین‌المللی به بررسی فرضیات تحقیق می‏پردازیم.

در بررسی تأثیرات متغیرها بر همدیگر به این نتیجه رسیدیم که بازاریابی اینترنتی با استفاده از متغیر میانجی قابلیت‏های شبکه تأثیر زیادی بر رشد صنعت توریسم دارد.

Abstract

 

Over the past few decades, it has been shown that the Internet can be used as a facilitator for internationalization elements such as information gathering and networking opportunities. However, there is still a limited understanding of how to use the Internet for marketing capabilities that spur the growth of companies in international markets.

 

The purpose of this study was to investigate the role of Internet marketing on the growth of tourism industry (Case study: Airline agencies in Tehran). In this research, using regression test, path analysis and modeling of structural equations based on a conceptual model of capabilities Internet marketing and the growth of the international market look at the research process.

 

In examining the effects of variables, we conclude that Internet marketing has had a great impact on the growth of the tourism industry by using the intermediary variable of networking capabilities.