فهرست مطالب کتاب استراتژی‌های موفقیت تیم‌ها- راهنمای اعضای تیم

فهرست مطالب

بخش اول: مقدمه. ۵

چرا باید تیم تشکیل دهیم ……………………………………………………………………………………..۶

فصل دوم: اصول اولیه تشکیل تیم. ۱۱

مراحل توسعه تیم …………………………………………………………………………………………..۱۲

مرحله اول : شکل گیری……………………………………………………………………………………۱۳

مرحله دوم : تلاطم …………………………………………………………………………………………۱۴

مرحله سوم : تعادل………………………………………………………………………………………….۱۵

مرحله چهارم : کارائی………………………………………………………………………………………۱۶

بازیکنان تیم ………………………………………………………………………………………………..۱۷

پرسش نامه………………………………………………………………………………………………….۱۸

کارکردن سبک ها با یکدیگر ……………………………………………………………………………….۲۳

داشتن یک چیز خوب بیش از حد……………………………………………………………………………۲۵

مدل ذهنی کار تیمی ………………………………………………………………………………………..۲۶

مهارت های کار تیمی ………………………………………………………………………………………۲۷

تصمیم گیری مشارکتی ……………………………………………………………………………………..۲۸

مصالحه در برابر اتفاق نظر………………………………………………………………………………..۳۰

مهارت های مدیریت جلسه …………………………………………………………………………………۳۲

فصل سوم: ابزار سازمانی.. ۳۳

تعیین نقش ها ………………………………………………………………………………………………۳۴

تعیین قوانین پایه …………………………………………………………………………………………..۳۷

دستور جلسه ……………………………………………………………………………………………….۳۹

خلاصه جلسه ………………………………………………………………………………………………۴۲

برنامه ریزی پروژه ………………………………………………………………………………………..۴۴

تحلیل فاصله ……………………………………………………………………………………………….۴۶

نمودار نتایج خاص …………………………………………………………………………………………۴۸

فصل چهارم: چارچوب حل مسئله. ۵۰

مراحل ۷گانه حل مساله ……………………………………………………………………………………..۵۱

فصل پنجم: ابزار تحلیل.. ۵۵

طوفان فکری ………………………………………………………………………………………………..۵۶

تمرین تیمی – طوفان فکری ………………………………………………………………………………….۵۸

نمودار وابستگی ……………………………………………………………………………………………..۵۹

تکنیک گروه اسمی …………………………………………………………………………………………..۶۰

نمودار فراوانی ………………………………………………………………………………………………۶۲

ترسیم روند نما ………………………………………………………………………………………………۶۳

نمودار روابط متقابل …………………………………………………………………………………………۶۴

تفسیر نتایج …………………………………………………………………………………………………..۶۶

نمودار علت و معلولی ……………………………………………………………………………………….۶۹

فصل ششم: وقتی مسئلهای مطابق میل پیش نرفته. ۷۵

عملکرد نا مطلوب تیم ………………………………………………………………………………………..۷۶

قضاوت تیمی ………………………………………………………………………………………………..۷۸

عدم اعتماد …………………………………………………………………………………………………..۸۰

ترس از برخورد و تضاد……………………………………………………………………………………..۸۱

عدم تعهد …………………………………………………………………………………………………….۸۲

عدم مسئولیت پذیری …………………………………………………………………………………………۸۳

عدم توجه به نتایج …………………………………………………………………………………………..۸۴

 

مقدمه نویسندگان کتاب استراتژی‌های موفقیت تیم‌ها- راهنمای اعضای تیم

مقدمه

هدف کتاب حاضر، تجهیز کردن شما با ابزاری است که می‌تواند به تیمتان کمک کند تا با موفقیت و سودمندی فعالیت کند. این روش‌ها به تیم شما کمک خواهند کرد تا اطلاعات را ساماندهی کرد، جلسات کارآمدی را سازماندهی و برگزار نمود و همکاری مفیدی بین اعضای تیم به وجود بیاورد.

اهداف:

پس از اینکه این کتاب را مطالعه نمودید و موارد ذکر شده در آن را برای تیم خود اجرا کردید، قادر خواهید بود:

  • اعضای تیم با خصوصیات متفاوت را شناسایی کنید و بفهمید چه دستاوردهایی می‌توانند برای تیم شما داشته باشند.
  • تیم جدیدی را با قوانین، نقش‌ها و مسئولیت‌های مشخص سازماندهی کنید.
  • جلسات تیمی ثمربخشی را مدیریت و سازماندهی کنید.
  • مدیریت زمان و پروژه را اجرایی کنید.
  • هفت مرحله‌ی حل مسئله را دنبال کنید.
  • روش‌های کمی و کیفی تحلیل بیشتری را برای حل مسائل خود به کار گیرید.
  • زمان و چگونگی استفاده از ابزارهای سازمانی و تحلیلی مناسب را بدانید.

استراتژی‌های موفقیت تیم‌ها- راهنمای اعضای تیم

کتاب استراتژی‌های موفقیت تیم‌ها- راهنمای اعضای تیم

تالیف دکتر فرانسیس کندی و دکتر لیندا نیلسون

ترجمه :دکتر رامبد باران دوست و سید محمدتقی آرام فر

مقدمه مترجمین

مقدمه نویسندگان

فهرست مطالب

مقدمه مترجمین کتاب استراتژی‌های موفقیت تیم‌ها- راهنمای اعضای تیم

مقدمه مترجمین

عملاً امروز نمی‌توان کسب و کاری را مشاهده نمود که بدون بهره‌گیری از تیم‌ها بتواند کار خود را به خوبی به پیش برد. حتی عده ای معتقدند که اگر کسی تنها هم کار کند، در حال کار با تیمی است. در این شرایط، محیط مطالعاتی مدیریت در ایران همچنان از کمبود منابع مطالعاتی حوزه کار تیمی رنج می‌برد. معدود کتب منتشره نیز نتوانسته‌اند به جبران این کمبود نائل آیند.

مترجمین در راستای تامین احتیاجات عملیاتی دانشجویان رشته‌های مدیریت که آموزه های تئوری چندی در این زمینه را در دروس مدیریت رفتار سازمانی، روانشناسی صنعتی سازمانی و نیز مدیریت منابع انسانی آموخته‌اند، در کنار مدیران صنایع، پر‌کردن این کمبود را ضروری می‌دانستند.

امید است کتاب حاضر در کنار مجموعه اقداماتی که در راستای توسعه کار تیمی در جامعه به صورت برگزاری همایش ملی، مجموعه پوستر ها، کتب و پایان‌نامه‌های کار تیمی انجام پذیرفته‌اند،گامی در راستای تامین منابع مطالعاتی این حوزه مهم و بین رشته ای باشد.

معرفی کتاب

تعیین ارتباط میان اجتناب از پرداخت مالیات با عملکرد و وجوه نقد نگهداری شده شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

چکیده:

هدف اصلی این تحقیق « تعیین ارتباط اجتناب از پرداخت مالیات با عملکرد و وجوه نقد نگهداری شده در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴» بود که در این راستا اجتناب از پرداخت مالیات به عنوان متغیر مستقل و معیارهای ارزیابی عملکرد مالی (نرخ بازده داراییها، نرخ بازده سالانه سهام، ارزش افزوده اقتصادی، ارزش افزوده بازار و نسبت جریانات نقدی آزاد به عنوان متغیرهای وابسته می باشند. اندازه شرکت و اهرم مالی نیز به عنوان متغیرهای کنترل می باشد.

به طور کلی روش آماری مورد استفاده در این پژوهش روش همبستگی و رگرسیون چندگانه است.

نتایج تحقیق نشان داد ارتباط مستقیم و معناداری بین اجتناب از پرداخت مالیات با معیارهای ارزیابی عملکرد، وجوه نقد نگهداری شده و اندازه شرکت وجود دارد. ارتباط بین اهرم مالی و اجتناب از پرداخت مالیات معکوس و معنادار می باشد.

Abstract:

The main objective of the study “The relationship between tax avoidance and performance and cash held at listed companies in Tehran Stock Exchange during 1390 to 1394,” which in this context to avoid paying tax as an independent variable and performance evaluation criteria financial (rate of return on assets, return on average equity, economic value added, market value added, and the ratio of free cash flow are as dependent variables. the size of the company’s and financial leverage are control variables.

In general, the statistical method used in this study is correlational and multiple regression. The results showed significant correlation between tax avoidance and performance evaluation criteria, cash holdings and the size of the company. The correlation between financial leverage and avoid paying taxes is negative and significant.
 

 

فضای خدمات شهری ، جهت گیری خدمات و کیفیت خدمات بر رضایت مشتریان

چکیده:

هدف این پژوهش بررسی تاثیر فضای خدمات شهری ، جهت گیری خدمات و کیفیت خدمات بر رضایت مشتریان شرکت ارتباطات سیار می باشد. در این راستا ضمن مروری بر مفاهیم فضای خدمات شهری ، کیفیت خدمات و جهت گیری خدمات، با استفاده از روش رگرسیون به بررسی تاثیر فضای خدمات شهری ، جهت گیری خدمات و کیفیت خدمات بر رضایت مشتریان پرداختیم. .جامعه آماری این پژوهش شامل مشتریان شرکت ارتباطات سیار استان تهران می باشد که تعداد آنها حدود۲۰۰۰ نفر برآورد شده و حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان کرجسی مربوط به تعیین حجم نمونه در جامعه های محدود ۳۲۲ نفر تعیین گردیده است که با استفاده از نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده اند. برای جمع آوری داده ها در این تحقیق از پرسشنامه استفاده شده است که روایی آن به صورت روائی محتوا توسط خبرگان و روائی سازه و ساختار توسط تحلیل عاملی تائیدی مورد تائید قرار گرفت و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ تأیید شده است . به منظور تجزیه و تحلیل داده ها در این تحقیق از آزمون های کلموگروف- اسمیرنوف،جهت تست نرمالیته و از آزمون رگرسیون جهت آزمون فرضیات استفاده شد. نتایج نشان داد فضای خدمات شهری ، جهت گیری خدمات و کیفیت خدمات بر رضایت مشتریان تاثیر مثبت و معناداری دارد.

Abstract

The purpose of this study was to investigate the impact of urban services space, service orientation and service quality on mobile phone company customers’ satisfaction. In this regard, by reviewing the concepts of urban services space, service quality and service orientation, using the regression method, we investigated the impact of urban services space, service orientation and service quality on customer satisfaction.

The statistical population of this study consisted of customers of mobile communication company of Tehran province, whose number is about 2000 people. The sample size was determined by using Morgan Crujcy’s table for determining the sample size in limited societies of 322 people. Using random sampling method, Simple to choose.

A questionnaire was used to collect the data. The validity of the content was verified by the experts and the validity of the structure and structure was verified by a confirmatory factor analysis and its reliability was confirmed using the Cronbach’s alpha coefficient. In order to analyze the data, Kolmogorov-Smirnov tests were used to test the normality and regression tests were used to test the hypotheses. The results showed that the urban services space, service orientation and service quality have a positive and significant effect on customer satisfaction.

 

نقش بازاریابی اینترنتی بر رشد صنعت توریسم (موردمطالعه: آژانسهای هواپیمایی شهر تهران)

چکیده

در طول چند دهه اخیر نشان داده‌شده است که از اینترنت می‏توان به‌عنوان یک وسیله تسهیل‌کننده عناصر بین‏المللی شدن مانند جمع‌آوری اطلاعات و فرصت‌های شبکه استفاده کرد. اگرچه هنوز درک محدودی از چگونگی استفاده از اینترنت برای قابلیت‏های بازاریابی که موجب رشد شرکت‏ها در بازارهای بین‌المللی می‏شود وجود دارد.

هدف از این مطالعه، بررسی نقش بازاریابی اینترنتی بر رشد صنعت توریسم (موردمطالعه: آژانس‏های هواپیمایی شهر تهران هست. در این تحقیق با استفاده از روش آزمون رگرسیون، تحلیل مسیر و مدل‌سازی معادلات ساختاری بر اساس یک مدل مفهومی از قابلیت‏های بازاریابی اینترنتی و رشد بازار بین‌المللی به بررسی فرضیات تحقیق می‏پردازیم.

در بررسی تأثیرات متغیرها بر همدیگر به این نتیجه رسیدیم که بازاریابی اینترنتی با استفاده از متغیر میانجی قابلیت‏های شبکه تأثیر زیادی بر رشد صنعت توریسم دارد.

Abstract

 

Over the past few decades, it has been shown that the Internet can be used as a facilitator for internationalization elements such as information gathering and networking opportunities. However, there is still a limited understanding of how to use the Internet for marketing capabilities that spur the growth of companies in international markets.

 

The purpose of this study was to investigate the role of Internet marketing on the growth of tourism industry (Case study: Airline agencies in Tehran). In this research, using regression test, path analysis and modeling of structural equations based on a conceptual model of capabilities Internet marketing and the growth of the international market look at the research process.

 

In examining the effects of variables, we conclude that Internet marketing has had a great impact on the growth of the tourism industry by using the intermediary variable of networking capabilities.

 

ارائه مدل ریاضی چند هدفه قیمت گذاری پویا برای محصولات مرجوعی در زنجیره تامین معکوس با استفاده از الگوریتم ژنتیک

در طول دهه گذشته، فشارهای شدید از الزامات محیط زیستی و اجتماعی، منجر به طراحی یک شبکه لجستیک معکوس شده است. در این پژوهش، ما در مورد مسئله طراحی و برنامه ریزی یک شبکه مستقیم / معکوس چند دوره ای، چند کالا و یکپارچه روبرو هستیم. سطوح این شبکه شامل تولید کننده، توزیع کننده، مشتری به صورت مستقیم و مراکز جمع آوری و بررسی و جداسازی و همچنین دفع در مسیر معکوس می شود. محصولات مرجوعی بر اساس کیفیت و قیمت جمع آوری دسته بندی می شوند. علاوه بر این، نظر اصلی شرکت ها توجه به این که ارزش باقیمانده در محصولات مورد استفاده، انگیزه کلیدی شرکت برای خرید آنها از مشتریان است، یک روش قیمت گذاری پویا و بر اساس آن، درصد محصولات بازگشتی از مناطق مشتری برای تعیین قیمت خرید برای این محصولات طراحی شده است. یک برنامه ریزی خطی عدد صحیح به منظور در نظر گرفتن رویکرد قیمت گذاری پویا برای محصولات مورد استفاده، پیکربندی شبکه های مستقیم / معکوس شبکه همگام سازی شده است. اهداف مدل کمینه کردن انواع هزینه های مدل از جمله خرید و حمل و نقل و تولید و … است. مدل ارائه شده توسط حل کننده CPLEX  برای آزمون حل شده است. به علت پیچیدگی مسئله ناشی از محدودیت زیاد و ابعاد وسیع، این پژوهش از نوع NP-Hard  بوده است نتایج محاسباتی هر دو روش با هم مقایسه شده است. علاوه بر این، تجزیه و تحلیل حساسیت برای نشان دادن عملکرد مدل پیشنهادی انجام شده است

Abstract

During the last decade, the stringent pressures from environmental and social requirements have spurred an interest in designing a reverse logistics network. In this paper, we address the problem of designing and planning a multi-period, multicommodity and capacitated integrated forward/reverse logistics network. Returned products are categorized with respect to their quality levels, and a different acquisition price is offered for each return type. Furthermore, the reservation incentive of customers, the expected price of customers for one unit of used product described by uniform distribution, is applied to model the customers’ return willingness. Due to the fact that the remaining worthwhile value in the used products is the corporation’s key motivation for buying them from customers, a dynamic pricing approach is developed to determine the acquisition price for these products and based on it determine the percentage of returned products collected from customer zones. The used products’ acquisition prices at each time period are determined based on the customers’ return willingness by each collection center. A novel mixed-integer linear programming is developed to consider dynamic pricing approach for used products, forward/reverse logistics network configuration, concurrently. The presented model is solved by commercial solver CPLEX and Genetic Algorithm for some test problems. Because of having colmplexity, This Model is NP-Hard, Computational results of two ways are compared. In addition, sensitivity analysis is conducted to show the performance of the proposed model.

یک روش ترکیبی با روش شناسی SWARA و GRA اصلاح شده جهت انتخاب تأمین کننده در محیط چابک (مطالعه موردی: گروه صنعتی پاکشو)

چکیده

زنجیره تأمین چابک در محیط کسب و کار امروز که با سرعت زیادی در حال تغییر است، به عنوان وسیله ای برای رسیدن به یک مزیت رقابتی بالا با اهمیت است. انتخاب تأمین کننده یکی از جذاب ترین مسائل برای مدیریت زنجیره تأمین چابک است، که اخیراً توسط پژوهشگران مورد مطالعه قرار گرفته است. در بازار رقابتی نیاز مبرم به توسعه و بهبود انعطاف پذیری و نیز پاسخ گویی سازمان وجود دارد. با توجه به گستردگی عوامل، روند انتخاب گزینه مناسب یک کار دشوار است. در این تحقیق، از یک روش ترکیبی برای انتخاب تأمین کننده در محیط چابک استفاده شد و بر اساس ۵ معیار از جمله عملکرد، هزینه، انعطاف پذیری، تکنولوژی و سرعت مورد بررسی قرار گرفت.

در فرآیند تصمیم گیری این پژوهش از روش SWARA برای تعیین اهمیت هر معیار و از تئوری خاکستری برای رتبه بندی استفاده شد. به طور دقیق تر، از روش SWARA برای محاسبه وزن و اهمیت هر معیار و از تئوری خاکستری برای رتبه بندی معیار های وزن داده شده استفاده شده است.

در نهایت، یک مطالعه موردی در شرکت پاکشو انجام شد. در این مطالعه برای رتبه بندی اولیه و غربال گری زیر معیار های ابتدایی، از واحد مهندسی صنایع و برای تکمیل پرسش نامه طراحی شده از واحد کنترل موجودی و مهندسی صنایع شرکت پاکشو بهره برداری شد.

در آخر، مدلی برای ارزیابی و انتخاب بهترین گزینه به منظور کمک به مدیران زنجیره تأمین و همچنین ارائه راهکار ها و پیشنهاد هایی پرداخته شده است.

 

تبیین مدل حداکثرسازی راندمان سیستمهای تولید با استفاده از عملکرد تیم کاری انسان – ربات

چکیده

 

بسیاری از سازمانها به ویژه در کشورهای در حال توسعه با انجام سرمایه گذاری‌های گسترده، به دنبال ارتقاء و افزایش بهره‌وری و در نتیجه دست یابی به رشد و توسعه اقتصادی هستند. در صنعت روش‌های فراوانی به منظور افزایش راندمان و به تبع آن افزایش بهره‌وری سیستمهای تولید به کار گرفته شده است. اصولی جهت کاهش ضایعات، ایجاد تعهد در کارکنان، استفاده از استعدادهای بالقوه، ایجاد انگیزه و دادن امتیاز به کارکنان، استفاده از ابزارهائی چون اصول ۱۴ گانه ادوارد دمینگ، نظام ۵ اس، نوبت کاری (شیفت)، ارزیابی مستمر عملکرد کارکنان و ….

همچنین به منظور افزایش سودآوری که رابطه مستقیم با بهره‌وری دارد، از اتوماسیون خطوط تولید استفاده گردیده است. بدین منظور استفاده از ربات با دو خصوصیت ممتاز آن یعنی قابلیت تغییریابندگی و قابلیت انطباق با محیط کار، به جهت امکان انجام وظایف گوناگون بسیار پر رنگ گردیده است.

تمرکز بر تشکیل تیم کاری ما بین انسان و ربات به منظور دستیابی به حداکثر راندمان مورد انتظار از یک سیستم تولید از جنبه‌های نوآورانه این تحقیق می‌باشد.

معیارها و شاخصهای استفاده از ماشینهای اتوماتیک در خطوط تولید، مانند کیفیت ثابت محصول، سرعت انجام کار، دقت بالای پردازش، برنامه پذیری، ساعات کاری بیشتر، قابلیت انطباق با محیط، پذیرش ریسک و … باعث استفاده روزافزون از این قبیل ماشینهای اتوماتیک و رباتهای قابل برنامه‌ریزی گردیده است.

انسان به عنوان مخلوق ربات، می تواند با برنامه‌ریزی آن مطابق با نیازمندی سیستم، راه دستیابی به هدف تیم را هموار سازد. همپوشانی انسان و ربات در یک تیم کاری منجر به افزایش کارائی و اثربخشی گردیده و در نهایت راندمان و بهره وری سیستم افزایش می یابد.

 

Many organizations, especially in developing countries with large-scale investments, are looking to upgrade and increase productivity. And as a result are looking to achieve economic growth and development.

In order to increase profitability is directly related to productivity, automation of production lines have been. For this purpose, the robot has two distinctive features of the Sustainability and the ability to adapt to the work environment, in order to allow you to perform various tasks is very strong.

We focus on team-work between human and robot in order to achieve maximum efficiencies expected from innovative aspect of this research is a production system.

Man as a creature of the robot can be programmed according to the system requirements, and pave the way to reach the target.

Overlap of humans and robots in a team and finally lead to increased efficiency and effectiveness and increases productivity.