بررسی تاثیر کار تیمی نیروهای مردمی بر دفاع ۴۵ روزه از خرمشهر

چکیده تحقیق با راهنمایی دکتر رامبد باران دوست – محقق : علی عامری

این پژوهش به بررسی “تاثیر کار تیمی نیروهای مردمی بر چهل و پنج روز دفاع از خرمشهر” می پردازد. در این پژوهش نقش و تاثیر مولفه های کار تیمی بر مبنای هفده اصل کار تیمی ماکسول، بررسی و الگوی مربوطه ترسیم شده است.

جامعه ی آماری پیمایش را کلیه ی نیروهای مردمی شرکت کننده در چهل و پنج روز دفاع از خرمشهر به همراه خبرگان و پیشکسوتان نظامی که در آن دوران در دفاع از خرمشهر حضور داشتند و از نزدیک فعالیت نیروهای مردمی را نظاره گر بودند، تشکیل میدهد. دستاورد مطالعات فرهنگی این تحقیق، فرهنگ ایرانی را مستعد کار تیمی میداند و یافته های پیمایش نیز نشان دهنده ی جمع گرایی و گرایش به کار تیمی در نمونه ی ۵۰ نفری تحقیق است.

پس از گردآوری نظرات، توزیع نرمال داده های پژوهش ابتدا با استفاده از آزمون کولموگروف مورد بررسی و تایید قرار گرفت و در ادامه برای “بررسی تاثیر کار تیمی نیروهای مردمی بر دفاع چهل و پنج روزه از خرمشهر”، آزمون t تک نمونه ای انجام پذیرفت و میزان بالای این تاثیر به تایید رسید.