حافظ با عطر بهارنارنج

همیشه اولین شامگاه حضور در شیراز با حضور در محضر حافظ تلطیف و دلچسب نموده ام .

محیط حافظیه با آن زیبایی گل و گیاهش ، استماع ترنم تصانیف اشعار حافظش و حظ بصری معماری باشکوه آن به خودی خود توصیف ناپذیر است .

تا چه رسد به اینکه

در اردیبهشت ماه در آنجا حضور یابید و به همه این زیبائیها ، استشمام عطر دلنشین شکوفه های بهار نارنج هم افزوده گردد

فقط خود حضرت حافظ می تواند چنین محیطی را تصویر و توصیف نماید .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *