میلیونر زاغه نشین

فیلم میلیونر زاغه نشی که هفته گذشته بنده ۸ جایزه از ۱۰ عنوانی که در اسکار ۲۰۰۹ کاندید شده بود را با ولع بسیار دیدم و از دیدنش بسیارلذت بردم . ازش چندباره دیدن را دارد .

نکات فراوانی از حقایق در آن وجود دارد که شاید در فرصتی و مجالی مناسب بازگو کنم .

پیشنهاد دیدنش را به شما هم دارم .

3 thoughts on “میلیونر زاغه نشین”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *