پوستر ۲۹۹ کار تیمی

نتیجه تحقیق احدی نژاد و همکاران، ۱۳۹۴

ادراک بی عدالتی اثرات مخربی بر روحیه کار جمعی(تیمی) دارد، زیرا اهتمام نیروی انسانی و انگیزش کارکنان را تحت تاثیر قرار می دهد.
team work-299

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *