پوستر ۲۹۸ کارتیمی

توصیه های دکتر باران دوست برای بهبود شرایط توسعه فرهنگ کار تیمی در محیط سلسله مراتبی:

سازمان غیر رسمی شکل دهید و فضای اعتماد بین خود و کارکنانتان پدید آورید.

فضـــای بهره گیری از مشارکت کارکنان در فعالیت ها را تقویت نمائید.

تشویق و بازخوردهای مثبت را بیشتر مورد توجه قرار دهید.

دستورالعمل ها، رویه ها، فرایندها و … را بر مبنای کارتیمی بازنویسی نمائید.

صبور باشید

team work-298

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *