پوستر ۲۷۵ کار تیمی

نتیجه تحقیق آقای مستوفی و همکاران

بررسی های آماری نشان می دهند که تیم های کاری در بالارفتن نرخ مشارکت کارکنان ، تصمیم گیری های کارکنان و کاهش تعارضات مخرب موثر بوده و همچنین در تحول  و اصلاح سیستم های سازمان از طریق تاثیر بر فرهنگ مشارکت و کار تیمی در تصمیم سازی های استراتژیک موثر می باشند و می توان از این طریق بهره وری سازمان را ارتقا داده و در نهایت نقش موثری بر امور سازمان داشت.

team-work-275

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *