پوستر ۲۷۴ کار تیمی

احساس هم خانواده بودن در شرکت‌های ژاپنی که یکی از مشترکات کار گروهی است به گونه‌ای رواج دارد که آنها محل کار خود را «خانه امن» می‌نامند و شرکت ، منعکس کننده احساس وابستگی به گروه است .

سهراب ستوده« سامورایی های اقتصادی » نشر رامین، اول، ۱۳۷۴،ص ۱۱۵

team-work-273

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *