پوستر ۲۷۳ کار تیمی

team-work-273نتیجه تحقیقمحفوظ پور و مژده کار، ۱۳۹۱

دستیابی به فرهنگ یادگیری از خطاها در کار تیمی آسانتر میشود بشرط آنکه ارائه دهندگان خدمت نسبت به موارد ذیل شناخت داشته باشند:

۱٫شیوه انجام کار

۲٫جو ایمنی

۳٫تامین ایمنی بیماران

۴٫اصلاح کمبودهای موجود.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *