پوستر ۲۷۲ کار تیمی

team-work-272نتیجه تحقیقریموند لویت و همکاران، ۱۹۹۹

عوامل ذیل در موفقیت تیم کاری تاثیر مثبت دارند:

۱٫شنـــاســــایی و ارزیـــابی ضعف های تیم کاری

۲٫تغییرات سازمانی(تیمی) مورد نیاز در تیم کاری بمنظور کاهش خطرات

۳٫انجام مهندسی ساختار تیم در جهت موفقیت تیم.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *