پوستر ۲۶۹ کار تیمی

نتیجه تحقیق جرالد لتفورد و همکاران، ۱۹۹۶ :

تیم های خودگردان دارای دو ویژگی مهم هستند:

۱٫کارآیی بالا

۲٫کیفیت بالای زندگی کاری کارکنان.

آنچه موجب کارآیی بالا و کیفیت بالای زندگی کاری کارکنان میشود عبارتست از:

۱٫طراحی شغل

۲٫خود-رهبری

۳٫مهارتهای فنی-اجتماعی

۴٫مدیریت مشارکتی

team work-269

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *