پوستر ۲۶۸ کار تیمی

نتیجه تحقیق جرالد لتفورد و همکاران، ۱۹۹۶ :

آنچه اثر بخشی تیمهای کاری خودگردان را افزایش می دهد عبارتند از:

۱٫طراحی وظایف گروه

۲٫رفتارهای تشویق کننده سرپرستان

۳٫مشخصه های گروه

۴٫زمینه مشارکتی کارکنان .
team work-268

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *