پوستر ۲۴۸ کار تیمی

اصل طلائی ارتباطات از نظر دکتر باران دوست:

مهم نیست که شما « چه » می گوئید ،

مهم این است که از گفته شما « چه » درک می کنند .

team work-248

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *