پوستر ۲۴۴ کار تیمی

team work244ضرب المثلی قدیمی : قایق دیگران را هل بده خود را در ساحل خواهی یافت.

منبع :هیرم اسمیت « مدیــــــریت برخــــــود » حافظ کمال هدایت (مترجم) فـــــــــــــــــرا، چهارم، بهار ۸۷ ص ۳۸۴

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *