پوستر ۲۴۲ کار تیمی

نتیجه تحقیق ارین فیزپاتریک و همکاران در سال ۲۰۰۵ :

تعیین روش مناسب و بهینه جهت انتخاب اعضای تیم کاری ، از عوامل موثر بر افزایش کارآیی است.

team work242

1 thought on “پوستر ۲۴۲ کار تیمی”

  1. مهم ترین و اساسی ترین وظیفه ی یک مربی فوتبال انتخاب، چینش و تدوین بهترین راهبرد برای برد می باشد. فرآیند انتخاب همیشه مهم ترین در هر طراحی سازمانی و تیمی می باشد چراکه همه ابعاد ساختاری و محتوایی یک شاکله سازمانی مبتنی بر درنظر گرفتن توان و استعداد ها و منابع موجود است که اولین گام برای شناخت منابع و درک مناسب یک مدیر، انتخاب و گزینش بهترین شرایط و منابع می باشد به خصوص انتخاب نیروی انسانی

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *