همایش کار تیمی

بعد از ماه ها برنامه ریزی ، اولین همایش کارتیمی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری برگزار گردید.

مسئولیت بخشی از ارائه مطالب را هم به عهده بنده گذاشتند .

 

با تشکر از آقای محمد اتابکی که هم زحمت عکس برداری ازهمایش را کشیدند و هم عکسهای زیر را در اختیارم قرار دادند.

 

 

 

 

 

 

فایل صوتی سخنرانی ام

 

1 thought on “همایش کار تیمی”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *