سنجش میزان رشد یافتگی فرایندهای ارزیابی عملکرد در بانک سرمایه

     چکیده:

هدف از این تحقیق بررسی میزان رشد یافتگی فرایندهای ارزیابی عملکرد در بانک سرمایه در سطوح مختلف بود. تحقیق حاضر به لحاظ روش انجام، تحقیق توصیفی از نوع پس رویدادی و از نظر جمع آوری آمار و داده ها میدانی به شمارمی رود. توصیفی است چون به توصیف جزء به جزء یک موقعیت و یا شرایط، که توصیف بلوغ سازمانی و عوامل مربوط به آن می باشد، می پردازد همچنین این تحقیق از نظر هدف، تحقیقی کاربردی است. چون در حوزه تحقیقات تجربی قرار دارد. جامعه آماری این تحقیق کلیه مدیران و کارشناسان بانک سرمایه در کل کشور می باشد. حجم نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران به ۲۷۰ نفر در نظر گرفته شد. به منظور بررسی میزان رشد یافتگی فرایندهای ارزیابی عملکرد در بانک سرمایه از ۵ سطح مقدماتی، سطح رویه محور، سطح فرایندمحور، سطح نظام یافته و سطح منعطف استفاده گردید. با توجه به نتایج به دست آمده بیشترین میزان رشد یافتگی فرایندهای ارزیابی عملکرد در بانک سرمایه در سطح فرایندمحور، و کمترین میزان رشد یافتگی فرایندهای ارزیابی عملکرد در بانک سرمایه درسطح مقدماتی و نظام یافته می باشد.

کلمات کلیدی:

ارزیابی عملکرد، بلوغ سازمانی، سطح مقدماتی، سطح رویه محور، سطح فرایندمحور، سطح نظام یافته و سطح منعطف

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *