سنجش رابطه بین برند کارفرما و رضایت کارکنان(مورد مطالعه: شرکت هیوا)

چکیده

افزایش رقابت در کسب و کار، سازمان ها را درگیر پیکار جدیدی در جذب و نگهداری منابع انسانی توانا و حرفه ای کرده است. یکی از چالش های پیش روی کارفرمایان، کاهش روزافزون وفاداری و رضایت منابع انسانی و رشد فزاینده مهاجرت ایشان به سایر سازمان ها به دلیل شرایط مناسب تر و یا ایجاد تنوع کاری است. توانمندی یک سازمان در جذب و نگهداری نیروی انسانی کارآمد در بازار رقابتی، ناشی از برند کارفرما است. همواره یکی از اهداف مهم برند کارفرما تحقق آمال در جهت نیل به چشم انداز سازمان به مدد نیروهای زبده می باشد. برای تحقق این امور مدیران و کارفرمایان می بایست با گذر از چالشهای پیش رو برند کارفرمای مقتدری را خلق نمایند. هدف اساسی از انتخاب موضوع وانجام این تحقیق بررسی رابطه بین برند کارفرما و رضایت کارکنان است. جامعه مورد تحقیق کلیه کارکنان شرکت تهویه هیوا می باشند. پژوهش حاضراز نوع توصیفی پیمایشی با هدف کاربردی می باشد.به منظور آزمون فرضیه های تحقیق،داده های مورد نیاز ازطریق تکمیل پرسشنامه ی بسته ۵گزینه ای لیکرت که به صورت حضوری در اختیار کارمندان شرکت قرار گرفته، جمع آوری شده است.جامعه آماری ۱۱۰ نفر ونمونه آماری طبق جدول مورگان تعیین شده ۸۶ نفر می باشدو روش نمونه گیری به صورت نمونه گیری تصادفی بوده است.تجزیه و تحلیل داده ها به روش های آمار توصیفی و استنباطی و با نرم افزار اس پی اس اس۲۱ انجام شده است.درنهایت رابطه بین ابعاد جذابیت برند کارفرما یعنی ارزش‌های اقتصادی، ارزش مربوط به توسعه، ارزش‌های اجتماعی، ارزش‌های مربوط به تنوع، ارزش‌های منبعث از شهرت با رضایت کارکنان مورد ارزیابی قرار گرفت و تمامی فرضیه ها تایید شدند.

Abstract

 

Maintaining and attracting competent and professional staff is essential in today’s competitive environment. One of the employer’s challenges is the reduction of human resource loyalty and satisfaction and increasing of migration to other organizations.The organizational power to attract and retain qualified staff in a competitive market, is due to employer brand.One of the main goals of employer brand is to achieve the organization’s vision through the skilled staffs.To achieve this, managers and employers must create powerful employer brand .

The main purpose of this study is to investigate the relationship between the employer brand and employee satisfaction.The research population are employees of Hiva company.To test the hypotheses, the required data is collected through five-item Likert scale.The statistical population is 110 and the samples is chosen according to Morgan table and the sample size is 86.Data analysis is performed by SPSS 21.

Finally, the relationship between the employer brand and employee satisfaction is assessed and all hypotheses is confirmed.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *