سنجش رابطه بین برند کارفرما و رضایت کارکنان(مورد مطالعه: شرکت هیوا)

چکیده

افزایش رقابت در کسب و کار، سازمان ها را درگیر پیکار جدیدی در جذب و نگهداری منابع انسانی توانا و حرفه ای کرده است. یکی از چالش های پیش روی کارفرمایان، کاهش روزافزون وفاداری و رضایت منابع انسانی و رشد فزاینده مهاجرت ایشان به سایر سازمان ها به دلیل شرایط مناسب تر و یا ایجاد تنوع کاری است. توانمندی یک سازمان در جذب و نگهداری نیروی انسانی کارآمد در بازار رقابتی، ناشی از برند کارفرما است. همواره یکی از اهداف مهم برند کارفرما تحقق آمال در جهت نیل به چشم انداز سازمان به مدد نیروهای زبده می باشد. برای تحقق این امور مدیران و کارفرمایان می بایست با گذر از چالشهای پیش رو برند کارفرمای مقتدری را خلق نمایند. هدف اساسی از انتخاب موضوع وانجام این تحقیق بررسی رابطه بین برند کارفرما و رضایت کارکنان است. جامعه مورد تحقیق کلیه کارکنان شرکت تهویه هیوا می باشند. پژوهش حاضراز نوع توصیفی پیمایشی با هدف کاربردی می باشد.به منظور آزمون فرضیه های تحقیق،داده های مورد نیاز ازطریق تکمیل پرسشنامه ی بسته ۵گزینه ای لیکرت که به صورت حضوری در اختیار کارمندان شرکت قرار گرفته، جمع آوری شده است.جامعه آماری ۱۱۰ نفر ونمونه آماری طبق جدول مورگان تعیین شده ۸۶ نفر می باشدو روش نمونه گیری به صورت نمونه گیری تصادفی بوده است.تجزیه و تحلیل داده ها به روش های آمار توصیفی و استنباطی و با نرم افزار اس پی اس اس۲۱ انجام شده است.درنهایت رابطه بین ابعاد جذابیت برند کارفرما یعنی ارزش‌های اقتصادی، ارزش مربوط به توسعه، ارزش‌های اجتماعی، ارزش‌های مربوط به تنوع، ارزش‌های منبعث از شهرت با رضایت کارکنان مورد ارزیابی قرار گرفت و تمامی فرضیه ها تایید شدند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *