سنجش تاثیر یادگیری سازمانی بر ابعاد چابکی سازمانی در دانشگاه علوم پزشکی تهران

چکیده

هدف از این تحقیق سنجش تاثیر یادگیری سازمانی بر ابعاد چابکی سازمانی در دانشگاه علوم پزشکی تهران است. این تحقیق بر اساس طرح تحقیق از نوع توصیفی می باشد. و براساس هدف، از نوع کاربردی می باشد. جامعه آماری این تحقیق ۱۸۰ نفر از کارکنان دانشگاه علوم پزشکی تهران با مدرک کارشناسی و بالاتراست . مقدار حجم نمونه با توجه به حجم جامعه با استفاده از جدول مورگان ۱۱۸ نفر است. روش نمونه گیری نیز تصادفی ساده بود. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه استاندارد یادگیری سازمانی نیفه و پرسشنامه محقق ساخته چابکی سازمانی است. در پژوهش حاضر از هر دو نوع آمار توصیفی و استنباطی برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد. بدین صورت که پس از استخراج داده های پرسشنامه، ابتدا جهت بررسی های جمعیت شناختی از روش های توصیفی در مورد متغیرهای مورد مطالعه استفاده و سپس برای پاسخگویی به سؤالات پژوهش از آمار استنباطی بهره گرفته شد. از آزمون کولموگروف- اسمیرنف جهت بررسی نرمال بودن و در گام بعد از آزمون معادلات ساختاری استفاده شد. جهت انجام محاسبات نیز ، نرم افزار Spss و lisrel مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان داد که یادگیری سازمانی بر پاسخگویی کارکنان ،شایستگی کارکنان، سرعت در میان کارکنان تاثیر دارد. اما یادگیری سازمانی بر انعطاف پذیری در میان کارکنان دانشگاه علوم پزشکی تهران تاثیر ندارد. و یادگیری سازمانی بر چابکی سازمانی در دانشگاه علوم پزشکی تهران تاثیر دارد.

کلمات کلیدی: یادگیری سازمانی، چابکی سازمانی، دانشگاه علوم پزشکی تهران

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *