خرید کتاب کارتیمی

قیمت کتاب کار تیمی

خرید قیمت کتاب

( تومان )

هزینه حمل به کلیه نقاط ( تومان ) قیمت نهایی

( تومان )

یک تا ۲۰ جلد ۰۰۰ر۱۰ تومان ۰۰۰ر۲۵ تومان جمع بهای کتب با هزینه حمل
۲۱ تا ۵۰ جلد ۵۰۰ر۸ ۰۰۰ر۳۰ تومان جمع بهای کتب با هزینه حمل
بالای ۵۰ جلد ۰۰۰ر۸ ۰۰۰ر۴۰ تومان جمع بهای کتب با هزینه حمل

زمان تحویل در تهران : حداکثر ۲۴ ساعت بعد از تصفیه مالی

زمان تحویل در شهرستان ها : حداکثر ۷۲ ساعت بعد از تصفیه مالی

سفارش از طریق آیدی تلگرامی زیر :

@DrBarandoust

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *