تاثیر کلام حضرت امام(ره) بر عناصر کار تیمی رزمندگان قرارگاه خاتم الانبیا در دفاع مقدس با تمرکز بر عملیات کربلای ۵

چکیده تحقیق با راهنمایی دکتر باران دوست- محقق : احمدرضا شفیعی
رهبری مهم ترین عامل پیروزی و شکست و حفظ روحیه و پیشگیری از آسیب های روانی در جنگ است. شخصیت عرفانی و حماسی حضرت امام(ره) از ایشان، رهبر و فرمانده ای بی نظیر در دوران دفاع مقدس ساخته بود که نگرش، آموزه ها و سیره ایشان تأثیر عمیق انکار ناپذیری بر روحیه ملت و رزمندگان و آمادگی های آنان در برابر دشمنان داشت. عشق و محبت وصف ناپذیر آحاد ملت و رزمندگان اسلام به ایشان از باورهای دینی آنان سر چشمه می‌گرفت. حضرت امام(ره) جنگ تحمیلی را به دفاع مقدس و حماسه با شکوه ملت ایران تبدیل نمود، انسان های فراوانی را از چارچوب جهان مادی خارج ساخت و با الهام از تعالیم و آموزه های غنی دینی و سیره پیشوایان معصوم (ع) آن ها را برای میدان نبرد با دشمنان آماده ساخت و اعجاب و شگفتی سیاستمداران و نظامیان دنیا را برانگیخت . رزمندگان اسلام افزون بر محبت بسیار زیاد به حضرت امام (ره)، عمیقاً باور داشتند که ایشان جانشین امام عصر(ع) است و از ولایت امام معصوم (ع) و شأن مرجعیت دینی و زعامت سیاسی جامعه اسلامی بر خوردار است از این رو در چار چوب این باور ولایت حضرت امام (ره) را در ادامه ولایت معصوم (ع) پذیرفته و به لوازم آن پایبند بودند و اطاعت و پیروی از آنان را بر خورد واجب می دانستند. کلمات دلنشین و روح بخش حضرت امام ( ره) ، پیامها و سخنرانی های ایشان در دل و جان رزمندگان اسلام اثر معجزه آسا و شگرفی داشت. جملاتی که حضرت امام (ره ) خطاب به رزمندگان در پیام های تبریک به مناسب پیروزی ها در عملیاتی های مختلف می نوشتند، خستگی های عملیات را از یاد می برد. و نشاط ، شور و شوق اولیه رزم و روح حماسه را در آنان زنده می ساخت.

پژوهش حاضر به بررسی تاثیر کلام حضرت امام (ره) بر عناصر کار تیمی رزمندگان قرارگاه خاتم الانبیا در دفاع مقدس با تمرکز بر عملیات کربلای ۵ می­پردازد. روش به کار برده شده در این تحقیق از نوع تاریخی و بر اساس نحوه گردآوری اطلاعات، توصیفی – پیمایشی می­باشد. جامعه آماری این پژوهش ، پرسنل قرارگاه خاتم­الانبیا در شهر تهران می­باشد که در عملیات کربلای ۵ شرکت داشته­اند، از این تعداد جامعه آماری که ۵۱ نفر می­باشد بر اساس روش نمونه­گیری خوشه­ای تعداد ۳۷ نفر به عنوان نمونه در نظر گرفته شد و پرسشنامه بین آنها توزیع گردید.

نتایج به دست آمده از این پژوهش نشان می­دهد که کلام حضرت امام (ره) بر همه ۱۷ مورد از عناصر کار تیمی در بین رزمندگان اسلام در جبهه­های حق علیه باطل موثر می­باشد. حضرت امام (ره)، که با نفوذ معنوی خود که در بین مردم ایران و جوانان داشت با سخنان و ارشادات خود به آنها شور و شوق و اعتماد به نفس می­بخشید و این مسأله منجر به حضور مداوم و پرصلابت مردم و رزمندگان در جبهه­های جنگ می­گردید.

Abstract:

If the human beings are united together able to do things which is greater than the activities of each one of them as far even may be due to the synergistic effect is also more of their activities. Therefore, doing united activities can be considered to treat a variety of problems of organizations and consequently countries.

This research will pay to investigate the impact of the word of Imam Khomeini on the elements of the team of warriors of Khatam OL-ANBIYA encampment in the Holy Defense by focusing on Operation of Karbala-5. The used method in this research in terms of objective is historically and based on the data collection way is descriptive-survey. The statistical society of this research are the staff of Khatam OL-ANBIYA encampment in Tehran city which are contributed in the Operation of Karbala-5, of these number of statistical society which is 51 based on cluster sampling method 37 people were considered as a sample and the questionnaire is distributed between them.

The obtained results of this research shows that the word of Imam Khomeini is effective on all 17 cases of the elements of teamwork among the warriors of Islam in fronts of right against wrong. Imam Khomeini was a popular and lovely personality which with his spiritual influence which have between the Iranian people and youth with his words and teachings is granted them enthusiasm and confidence. This issue was les to the continued and mighty presence of people and warriors in the battlefields. He was super great and compassionate leadership which our wide and humanism presence in the Holy War and even our victories in the imposed war is due to his competent leadership.

At the moment which he was detected the country and revolution is in danger with the constructive and effective statements was called people to integrated presence in scenes of war and revolution and people were also listened to his command and were followed him. Imam Khomeini as a leader and commander-in-chief have major importance and significant place in the country. In this issue we can say that leadership of Imam Khomeini have been the most important factor in the maintaining the cohesion and unity of the people and to raise military and combat morale of veterans in the imposed war. Was with the intellectual leadership of Imam Khomeini that all factors took in order to strengthen the friendly front against the enemy.

Key Words: the word of Imam, Islamic warriors, the principles of teamwork, Iran-Iraq war